Wydarzenia

2021-09-10

INFORMACJA 

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość informuje o wyniku postępowania przetargowego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: „Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą – WL1-227-034-21, realizowanego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” dostępnym pod adresem https://lhs.com.pl/pl/strefa-klienta/przetargi oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Link do ogłoszenia o wyniku postępowania: https://lhs.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html


Przeczytaj także:

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners