Kontakt

Dane kontaktowe

Wydział Handlu

Sekcje Przewozów

 • Sekcja Przewozów Zamość Bortatycze

  fax +48 84 532 29 82
  tel +48 697 047 496
  e-mail: sp1@pkp-lhs.pl

 • Sekcja Przewozów Hrubieszów

  fax +48 84 532 29 81
  tel +48 697 047 056
  e-mail: sp1@pkp-lhs.pl

 • Sekcja Przewozów Wola Baranowska

  tel./fax +48 84 532 29 83
  e-mail: sp2@pkp-lhs.pl

 • Sekcja Przewozów Sławków

  fax +48 84 532 29 84
  tel +48 697 047 007
  e-mail: sp4@pkp-lhs.pl

 • Agencja Celna LHS w Hrubieszowie

  tel. +48 84 532 25 80
  kom. +48 697 047 461
  kom. +48 697 047 462
  e-mail: acpkplhs@pkp-lhs.pl

Dane osobowe

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób przekazane przez Państwa dane osobowe
są przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji prowadzonej z Państwem, w tym korespondencji poprzez Państwa adres e-mail, w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, jest Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.., ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość (PKP LHS sp. z o.o.). PKP LHS sp. z o.o. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz w odniesieniu do danych osobowych innych osób fizycznych, jeżeli takie zostały wskazane w Państwa korespondencji, w trakcie rozmów telefonicznych.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem adresu: iod@pkp-lhs.pl lub ., ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość.

 1. PKP LHS sp. z o.o. informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być następujące przepisy RODO:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli);
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) – jeżeli przekazane przez Państwa dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) – jeżeli wynika to z wymogów ustawowych, tj. konieczne jest do wypełnienia przez PKP LHS sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
  4. art. 6 ust. 1 lit. d) – jeżeli przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów;
  5. art. 6 ust. 1 lit. e) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  6. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKP LHS sp. z o.o.;
 2. Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, PKP LHS sp. z o.o. może przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1. w celach wskazanych w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że PKP LHS sp. z o.o. nie będzie przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie;
  2. w celu skierowania do Państwa odpowiedzi zgodnie z prośbami wskazanymi w Państwa korespondencji;
  3. w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
  4. w celu przestrzegania przez PKP LHS sp. z o.o. przepisów prawa;
  5. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu łączącego nas stosunku prawnego poprzez przekazanie Państwa danych np.: do biura informacji gospodarczej;
  6. w innych prawnie uzasadnionych celach.
 3. pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane PKP LHS sp. z o.o. może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (jeżeli wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) oraz innym podmiotom, w tym w szczególności spółkom z Grupy PKP, w przypadku gdy niezbędne jest uzyskanie od nich stanowiska w związku z Państwa korespondencją;
 4. pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
 5. dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsłużenia Państwa korespondencji, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 6. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO; w celu ułatwienia Państwu wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z PKP LHS sp. z o.o., w szczególności kierowanie korespondencji na adres iod@pkp-lhs.pl.

  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie w zakresie art. 15-21 RODO, administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą;
 7. ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji jest dobrowolne i jest związane z prowadzeniem korespondencji z PKP LHS sp. z o.o. Nie podanie przez Państwa danych niezbędnych do korespondencji, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez PKP LHS sp. z o.o. Państwa zapytań np.: obsługi reklamacji.

 

W przypadku udostępnienia przez Państwa do PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. danych osobowych nie będącymi Państwa danymi osobowymi, PKP LHS sp. z o.o. prosi o poinformowanie tych osób:

 1. o fakcie i zakresie przekazania do PKP LHS sp. z o.o. danych osobowych dotyczących tych osób;
 2. o tym, że PKP LHS sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
 3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego PKP LHS sp. z o.o. pozyskała ich dane.

W przypadku przesłania przez Państwo do PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. tzw. danych osobowych szczególnych kategorii należących do Państwa lub do innej osoby np.: danych dotyczących stanu zdrowia, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PKP LHS sp. z o.o., udostępnionych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia/stanu zdrowia osoby pozostającej pod opieką w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie przesłanych przez Państwa ww. danych osobowych szczególnych kategorii, dane te zostaną przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. usunięte i nieuwzględnione podczas prowadzenia przedmiotowego postępowania.

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners