Compliance

Funkcjonujący w Spółce PKP LHS system zgłoszeń ma na celu skuteczne zapobieganie nadużyciom i naruszeniom, ochronę wizerunku Spółki oraz wspomaganie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Klienci, Partnerzy Biznesowi oraz osoby spoza Spółki, tak zwani Sygnaliści wszelkie nieprawidłowości mogą zgłaszać za pośrednictwem platformy internetowej: https://app.sygnanet.pl/pkp-lhs/pl

Spółka PKP LHS respektuje prawo do zachowania anonimowości osoby zgłaszającej, przy rozpatrywaniu sygnałów o potencjalnych naruszeniach kieruje się zasadami:

  • komunikacja zwrotna,
  • możliwość dokonania zgłoszenia w sposób imienny lub anonimowy,
  • rzetelność w wyjaśnieniu każdego sygnału.

Obowiązujące w PKP LHS sp. z o.o. kanały zgłoszeń są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie zgłaszania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) oraz wymogami określonymi w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

Zobacz również

  • PKP SA
  • Middle Corridor
  • Fundacja PKP
  • AEO
  • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
  • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners