Polityka firmy


Pliki do pobrania

 • Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. za rok podatkowy 2022
 • Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. za rok podatkowy 2021
 • Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. za rok podatkowy 2020
 • Certyfikat jakości ISO 9001:2015
 • Certyfikat jakości ISO 9001:2015 aneks
 • Certyfikat bezpieczeństwa informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
 • Certyfikat GMP+

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez PKP LHS sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

Na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szczebrzeskiej 11, 22-400 Zamość, NIP:  922-24-92-238 (dalej: Spółka) informuje, że w roku podatkowym 2022 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne 
z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych. 

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 
(art. 27 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT)

Spółka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kładąc szczególny nacisk na terminowe uiszczanie należnych podatków oraz opłat, do których jest zobowiązana. Transakcje przeprowadzane przez Spółkę mają charakter biznesowy (rynkowy), a polityka podatkowa Spółki wyklucza stosowanie jakichkolwiek form agresywnego planowania podatkowego. 

Spółka stosuje zasady, procesy i procedury, które  służą ograniczeniu  ryzyka wystąpienia błędów skutkujących w szczególności powstaniem zaległości podatkowych. 

Do procedur i procesów tych należą:

•    Polityka Rachunkowości

Akt wewnętrzny szczegółowo określający politykę rachunkowości Spółki.

•    Procedura koszty uzyskania przychodów w CIT

Jest to procedura dotycząca identyfikacji kosztów jako stanowiących lub niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

•    Regulamin pracy kasy towarowej 

Procedura ta odnosi się do kasy towarowej rozumianej jako  stanowisko pracy związane 
w szczególności z przyjmowaniem opłat za świadczone przez Spółkę usługi i fakturowaniem należności. Procedura ma na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego rozliczania podatku od towarów i usług. W procedurze uwzględniono szczegółowo kwestię ustalenia wysokości opodatkowania (właściwej stawki) – zgodnie z przepisami odnośnie podatku VAT.

•    Instrukcja obiegu dokumentacji księgowej

Akt wewnętrzny szczegółowo opisujący obieg dokumentów księgowych. Procedura odnosi się m.in. do rozliczenia podatku VAT. Uwzględniono w niej stosowanie m.in. odpowiednich kontroli biznesowych w zakresie nabywanych towarów i usług zapewniających zwłaszcza  autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktur zakupowych. Procedura ta odnosi się także do zasad weryfikacji kontrahentów i dokonywanych z nimi transakcji (zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów).

Dodatkowo Spółka korzysta z Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD, umożliwiającego obsługę dokumentów na wszystkich etapach pracy, zawierającego odrębny obieg „Faktura”, dotyczący dokumentów księgowych. 

•    Zasady postępowania w związku z podatkiem akcyzowym

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która obejmuje również zużycie nabywanych w kraju wyrobów akcyzowych, w celu zapewnienia bezpiecznej i zgodnej 
z przepisami realizacji czynności związanych z nabywaniem i wykorzystywaniem wyrobów akcyzowych Spółka przestrzega ustalonych zasad postępowania. 

Szczególną uwagę Spółka poświęca weryfikacji celu w jakim nabywane są wyroby akcyzowe oraz rodzaju (kodów CN) nabywanych wyrobów, co pozwala na wyeliminowanie ryzyka utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy lub preferencyjnej stawki podatku akcyzowego.  


Spółka przestrzega również zasad prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, które zapewniają transparentność przeprowadzanych transakcji, umożliwiając ustalenie ilości 
i rodzaju wyrobów będących przedmiotem konkretnego przedsięwzięcia.  

Procesy i procedury stosowane przez Spółkę są regularnie monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. W tym celu, Spółka korzysta zarówno z Systemu Informacji Prawnej LEX oraz z obsługi zewnętrznych doradców podatkowych. Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe Spółki są sukcesywnie kierowane na szkolenia w odpowiednich zakresach tematycznych.

Dla zapewnienia prawidłowego stosowania wymienionych powyżej, obowiązujących w Spółce procedur i procesów, na pracownikach oraz współpracownikach Spółki ciąży obowiązek zapoznania się z ich treścią oraz każdorazową zmianą.

Procesy i procedury, w oparciu o które Spółka funkcjonuje, stanowią podstawę składania przez Spółkę deklaracji podatkowych.

Celem usystematyzowania zasad postępowania, jakie obowiązują w Spółce w odniesieniu do zachodzących w Spółce procesów, które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie obowiązków podatkowych, została opracowana wewnętrzna Strategia Podatkowa Spółki, regulująca zachodzące w Spółce zdarzenia, które mają wymiar podatkowy. 

Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2022 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy 
z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

W szczególności Spółka nie zwierała umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Informacji Skarbowej, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 poz. 2383 t.j. ze zm.).

Informacja dotycząca realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Spółka w roku podatkowym 2022  realizowała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podatkowe dotyczące takich podatków jak:
•    podatek dochodowy od osób prawnych;
•    podatek dochodowy od osób fizycznych (funkcja płatnika);
•    podatek od towarów i usług;
•    podatek od czynności cywilno-prawnych;
•    podatek akcyzowy,
•    podatek od nieruchomości,
•    podatek od środków transportowych. 

W ramach tych obowiązków, Spółka m.in. 
•    prowadziła księgi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego; 
•    terminowo składała deklaracje i informacje podatkowe – zarówno jako podatnik (CIT, VAT, podatek od nieruchomości), jak i płatnik (PIT od wynagrodzeń); 
•    dokonywała terminowej zapłaty podatku wynikającego z tych deklaracji; 
•    dokonywała terminowej zapłaty innych należności publicznoprawnych  

Spółka skorzystała z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania przekazanych darowizn. 

W oparciu o Ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j. ze zm.) art. 7 ust 1 pkt 1b, Spółka korzysta ze zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości.

Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych 
(art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2022 nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji 
o schematach podatkowych (MDR-1), wobec braku zidentyfikowania obowiązków w tym zakresie. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
(art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT)

Spółka realizowała w roku podatkowym 2022 transakcje z podmiotami powiązanymi 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki 
za 2022 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 r. – 978.981.447,87 zł.

Mając powyższe na uwadze, Spółka realizowała w roku podatkowym 2022 transakcje 
z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyła łącznie 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 48.949.072,40 zł): 
1)    transakcje sprzedaży usług (przewozowych i spedycyjnych, usług innych);
2)    transakcje zakupu (usług i nakładów stanowiących środki trwałe w budowie). 

Planowane lub podejmowane działania restukturyzacyjne mogące mieć wpływ 
na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT
(art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT) 

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. nie podejmowała ani nie planuje podejmowania działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych. 

Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach
(art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d ustawy o CIT)

Spółka w roku podatkowym 2022 nie składała wniosków o wydanie: 
•    ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej; 
•    interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej; 
•    wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług;
•    wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2023.1542 t.j. ze zm.).  

 

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach 
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
(art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT)

Spółka w roku 2022 nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a 
§ 10 Ordynacji podatkowej. 
 

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu

Celem strategicznym naszej firmy jest utrzymanie pozycji jednego z kluczowych podmiotów w zakresie obsługi kolejowych przewozów towarów pomiędzy Polską a Ukrainą. Jakość stanowi dla nas czynnik decydujący o sukcesie, dalszym rozwoju i pozycji naszej firmy na rynku. Najwyższą jakość naszych usług osiągniemy poprzez:

 • systematyczne ustalanie oraz konsekwentne spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów, wzajemnych umów i porozumień, obowiązujących wymagań prawnych oraz wykorzystywanie wyników oceny zadowolenia klientów do podejmowania działań na rzecz wzrostu  tego zadowolenia,
 • zapewnienie zgodności polityki jakości i celów dotyczących jakości z kontekstem Spółki oraz strategicznymi kierunkami jej działalności,
 • efektywne korzystanie z potencjału linii szerokotorowej łączącej Polskę z krajami Europy Wschodniej i Azji,
 • maksymalne wykorzystanie infrastruktury technicznej do obsługi klientów,
 • utrzymanie wymaganego stanu technicznego całej infrastruktury, ciągłą jej modernizację i rozwój,
 • realizację projektów inwestycyjnych decydujących o rozwoju Spółki,
 • efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 •  zapewnienie zintegrowania funkcjonującego systemu zarządzania jakością z procesami biznesowymi Spółki,
 • systematyczne określanie, monitorowanie i przeglądanie oraz skuteczne zarządzanie informacjami dotyczącymi zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych (kontekstu Spółki), w tym wymagań stron zainteresowanych, istotnych dla naszych celów, strategii działania, dla systemu zarządzania jakością oraz mających wpływ na zdolność Spółki do osiągnięcia zamierzonych wyników i do zwiększanie zadowolenia klientów,
 • promowanie stosowania podejścia procesowego oraz podejścia opartego na ryzyku oraz komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania jakością i zgodności z ustalonymi wymaganiami systemu zarządzania jakością Spółki,
 •  zapewnienie, aby funkcjonujący system zarządzania jakością osiągał zamierzone wyniki oraz ciągłego doskonalenia jego skuteczności,
 • angażowanie, kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność zarządzania jakością,
 • wspieranie innych właściwych członków kierownictwa w wykazywaniu przywództwa w obszarach ich odpowiedzialności.

Spółka posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 na świadczenie usług w zakresie przewozu kolejowych przesyłek towarowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową LHS.

Polityka bezpieczeństwa

Wykonywana działalność PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o. o. jako zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnika kolejowego rzeczy pełniącego jednocześnie funkcję użytkownika bocznic kolejowych, nierozerwalnie związana jest z nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa kolejowego. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania w tym Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), regulacjami Unii Europejskiej, umowami międzynarodowymi i przepisami krajowymi oraz regulacjami wewnętrznymi oddziaływującymi na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, gwarantujemy wysoką jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Każdy pracownik Spółki, bez względu na rodzaj, charakter i miejsce pracy ma obowiązek pełnej znajomości priorytetów bezpieczeństwa oraz aktywnego udziału w ich wdrażaniu.

Poprzez Zintegrowany System Zarządzania w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem pragniemy zapewnić:

 • Optymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług bez rezygnacji z jakości;
 • Zadowalający poziom wskaźników bezpieczeństwa;
 • Przestrzeganie norm i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa kolejowego;
 • Bezpieczną pracę pracownikom i współpracownikom;
 • Bezpieczeństwo innych uczestników systemu kolejowego współpracujących w realizacji usług przewozowych;
 • Współpracę z innymi przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej oraz użytkownikami bocznic kolejowych w ramach realizacji wspólnych celów bezpieczeństwa;
 • Zapewnienie pozyskiwania towarów i usług w zakresie działalności krytycznej dla bezpieczeństwa zgodnych z TSI i/lub normami i regulacjami krajowymi;
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
 • Dążenie do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w tym zakresie;
 • Stałą identyfikację zagrożeń i minimalizację ryzyka związanego z działalnością Spółki oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości kultury sprawiedliwego traktowania Just culture;
 • Minimalizowanie ubocznych skutków działalności Spółki dla środowiska;
 • Propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa, polegającej na wysokim poziomie zaufania i szacunku pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą oraz zaangażowaniu personelu w sprawy bezpieczeństwa na wszystkich poziomach działalności naszej Spółki.

Tak zdefiniowaną i rozumianą politykę bezpieczeństwa wraz z tworzeniem i rozwijaniem kultury bezpieczeństwa Zarząd PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. oraz cała załoga zobowiązuje się realizować poprzez stałą aktualizację, ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz podejmowanie proaktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa. Przyjmując zasadę ciągłego doskonalenia gwarantujemy bezpieczne funkcjonowanie Spółki, dziś i w przyszłości z korzyścią dla nas, naszych Klientów oraz innych uczestników systemu kolejowego.

Polityka utrzymania

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o. o. jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, za nadrzędny cel przyjęła wykonywanie działalności związanej z zarządzaniem i utrzymaniem wagonów towarowych przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym Systemu Zarządzania Utrzymaniem  (MMS) zgodnego z wymaganiami „Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007” zapewniamy, że eksploatowane przez nas wagony towarowe są utrzymywane zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania oraz z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym Systemu Zarządzania Utrzymaniem pragniemy osiągnąć:

 • Utrzymanie wagonów towarowych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawnymi;
 • Skuteczne i efektywne zarządzanie wagonami towarowymi;
 • Ciągły nadzór nad aktualnością Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • Zapobieganie zagrożeniom i zdarzeniom kolejowym poprzez ciągłą analizę danych pochodzących ze zdobytych doświadczeń w zakresie utrzymania, eksploatacji wagonów towarowych;
 • Korzystanie z usług sprawdzonych i kwalifikowanych wykonawców;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom systemu kolejowego;
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych;
 • Tworzenie i rozwijanie kultury bezpieczeństwa w Spółce poprzez stałą identyfikację zagrożeń i minimalizację wszystkich rodzajów ryzyka związanego z utrzymaniem wagonów towarowych oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości kultury sprawiedliwego traktowania Just culture.

Zarząd PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. oraz cała załoga zobowiązuje się do realizacji przyjętej Polityki Utrzymania wraz z tworzeniem i rozwijaniem kultury bezpieczeństwa poprzez stałą aktualizację oraz ciągłe doskonalenie całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka bezpieczeństwa informacji

*Norma ISO 27001 stanowi bardzo restrykcyjny zestaw wymagań, jakie musi wypełnić każda firma, która ubiega się o certyfikację. Proces przygotowania do certyfikacji zajmuje od kilku do kilkunastu miesięcy i wymaga dostosowania zasad pracy wszystkich jej pracowników do przepisów określonych w tej normie. Efektem zakończenia przygotowania do certyfikacji jest wdrożenie przez firmę procedur działania na wypadek zaistnienia różnych zdarzeń, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności operacyjnej. Sama certyfikacja polega na kilkudniowym procesie badania przez niezależnego audytora, czy pracownicy firmy działają zgodnie z przyjętymi zasadami, zgodnymi z zapisami ISO 27001. W przypadku pozytywnej opinii audytora wydawany jest certyfikat.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o. uzyskała pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą i uzyskała certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Stanowi to potwierdzenie wdrożenia przez Spółkę odpowiednich procedur bezpieczeństwa, związanych ze świadczonymi usługami przewozowymi oraz zarządzania linią kolejową nr 65.

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners