O nas

Informacje ogólne

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu rozpoczęła działalność operacyjną w zakresie zarządzania linią kolejową nr 65 i wykonywania na niej przewozów towarów z dniem 1 lipca 2001 roku na mocy:

 1. Założycielskiego Aktu Notarialnego - Umowy Spółki sporządzonego w Warszawie w dniu 1 grudnia 2000 r.
 2. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 listopada 2001 r., prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
 3. Koncesji na zarządzanie liniami kolejowymi - linią kolejową nr 65, wydanej przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dniu 29 czerwca 2001 r.
 4. Koncesji na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy po linii kolejowej nr 65, wydaną przez Ministra Transportu i Gospodarki w dniu 12 maja 2001r.

Następnie wg ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r., powstał obowiązek uzyskania przez przewoźników kolejowych licencji na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy i osób oraz obowiązek posiadania przez zarządców infrastruktury świadectw bezpieczeństwa, a aktualnie certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa. Spółka wypełniła te obowiązki uzyskując:

 1. Licencję przewozową wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 27 lutego 2004 r. na czas nieokreślony;
 2. Autoryzację bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 26 października 2020 r., ważną do 26 października 2025 r.
 3. Certyfikat bezpieczeństwa (Część A) dla przewoźnika kolejowego wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 12 października 2020 r., ważny do 12 października 2025 r.
 4. Certyfikat bezpieczeństwa (Część B) dla przewoźnika kolejowego wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 12 października 2020 r., ważny do 12 paździenika 2025 r.
 5. Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 6 maja 2022 r., ważny do 20 maja 2027 r .
 6. Licencję na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 29 lipca 2015 r., na czas nieokreślony.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Aktu Założycielskiego Spółki. Działalność firmy reguluje również Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.

Działalność PKP LHS to:

 1. Zarządzanie infrastrukturą linii LHS w tym infrastrukturą stacji kolejowych, budynków i budowli zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 65
 2. Transport towarów w ramach usługi trakcyjnej oraz usługi dodatkowe, wiążące się z przewozami towarów
 3. Świadczenie usług trakcyjnych

 

Wydawanie świadectw maszynisty

W ramach posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) funkcjonującego w Spółce w zintegrowanej konfiguracji z Systemem Zarządzania Utrzymaniem (MMS), PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o. w Zamościu ustanowiła procedurę "Wydawania świadectw maszynisty".

PROCEDURA ZSZ/P5.1

W myśl zapisów Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym ww. procedurę podaje się do publicznej wiadomości. 

Zobacz również

 • PKP SA
 • Middle Corridor
 • Fundacja PKP
 • AEO
 • Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym
 • GMP+

©2024 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: NetPartners