Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

2016-09-20Zmiana Nr 2 do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o.

Z dniem 13 września 2016r., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła zmianę Nr 2 do Zasad Sprzedaży Usług Przewozowych PKP LHS sp. z o.o. obowiązujących w 2016 r., polegającą na rozszerzeniu stosowanych form zabezpieczenia, określonych w Rozdziale IV „Zabezpieczenie płatności należności przewozowych i dodatkowych” § 10 „Zasady stosowania zabezpieczenia” ust. 2 i dodaniu zapisów o następującej treści:

  • weksel in blanco z deklaracją wekslową
  • przyjęcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
  • hipoteka
  • zastaw rejestrowy

Wobec powyższego Rozdział IV „Zabezpieczenie płatności należności przewozowych i dodatkowych” § 10 „Zasady stosowania zabezpieczenia” ust. 2, otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„2. Tytułem zabezpieczenia należności przewozowych i dodatkowych, na wypadek nieterminowej płatności przez Klienta, PKP LHS sp. z o. o. przy zawarciu umowy na specjalnych warunkach handlowych oraz z odroczonym terminem płatności może pobrać od Klienta zabezpieczenie w formie:

  1. pieniężnej - jednorazowa wpłata przed zawarciem umowy,
  2. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
  3. weksel in blanco z deklaracją wekslową,
  4. przyjęcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
  5. hipoteka,
  6. zastaw rejestrowy

Koszty ustanowienia ww. zabezpieczenia ponosi Klient.”

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży tel. +48 84 532 13 15 oraz 532 12 15

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO