Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 48

Zakup olejów, smarów do pojazdów

 

NZ 227-124/08
 
 
 OGŁOSZENIE
 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 10.10.2008r. nie objętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na „Zakup olejów, smarów do pojazdów”.
-        Część I – Olej,
-        Część II – Olej,
-        Część III - Smary,
-        Część IV – Smary.
 
W postępowaniu w cz. II wybrano ofertę firmy:
OIL Center Jacek Wruszak, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.
W postępowaniu w cz. IV wybrano ofertę firmy:
Platinum Oil Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 116B, 20-445 Lublin .
Oferty w/w firm są zgodne z Instrukcją dla oferentów a ich ceny nie przewyższają kwot jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w w/w częściach.
 
W/w postępowanie w cz. I „Olej” zostało unieważnienie zgodnie z zapisem Rozdz. IX ust. 4 Instrukcji dla oferentów oraz § 30 ust. 3 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz w cz. III „Smary” zgodnie z § 30 ust. 1 pkt. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...”, z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Zamość dnia 27.10.2008r.

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO