Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 430

Dostawa kruszywa ze skał naturalnych magmowych zgodnego z normą PN-EN 13450 2004 i WTWiO Nr ILK3b-5100/10/07, tłucznia frakcji 31,5/50 klasy I, gatunku 1 w ilości 30 000 ton oraz dostarczenie kruszywa na plac składowy w stacji Wola Baranowska LHS

WA2-227-129/10      

OGŁOSZENIE
 
 
       PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11 informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 02.12.2010 r. nieobjęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu” na Dostawę kruszywa ze skał naturalnych magmowych zgodnego z normą PN-EN 13450 2004 i WTWiO Nr ILK3b-5100/10/07, tłucznia frakcji 31,5/50 klasy I, gatunku 1 w ilości 30 000 ton oraz dostarczenie kruszywa na plac składowy w stacji Wola Baranowska LHS” został unieważniony zgodnie z Rozdz. IX ust. 4 „Instrukcji dla oferentów” oraz § 30 ust. 3 pkt. 1) „Regulaminu przeprowadzania przetargów ...” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający planował na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Zamość dnia 08.12.2010 r.
 
 

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO