Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Postępowanie nr 37

Modernizacja Terminala Przeładunkowego w Stacji Sławków LHS - I Etap

 

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia
 
 
Zamawiający - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o w Zamościu działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz U z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja Terminala Przeładunkowego w Stacji Sławków LHS - I Etap” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) w zw. z art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ww. ustawy.
 
Uzasadnienie:
 
W toku prowadzonego postępowania na skutek szeregu pytań zadawanych przez Wykonawców i konieczności udzielania odpowiedzi na pytania po uprzedniej konsultacji
z projektantem, wprowadzano zmiany w opisie przedmiotu zamówienia (zamiana odcinków, zmiany w przedmiarach), co powodowało konieczność sześciokrotnego przesunięcia terminu składania ofert. Przy nie zmienionym terminie zakończenia zadania wynikającym z umowy zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i założeniach Programu SPOT niemożliwe jest zrealizowanie robót budowlanych objętych ww. przetargiem w terminach określonych w SIWZ.
 
Pouczenie:
Na niniejszą decyzję Wykonawcom przysługuje prawo złożenia protestu do Zamawiającego
w terminie określonym w art. 180 ust. 2 Pzp tj. w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zawiadomienie o proteście

Rozstrzygnięcie protestu

Termin otwarcia ofert/wniosków 2008-10-16

« powrót

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO