Logo PKP LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Logo Solidny Pracodawca
I Kolejowe Forum Gospodarcze

Ogłoszenia o wynikach

 1. Zakup nowych oryginalnych części zamiennych i materiałów do napraw zmodernizowanych lokomotyw serii ST40s z silnikiem GE i ST44 Ko z silnikiem 12CZN 26/26 oraz ich dostawa do Magazynu Głównego Zamość – Bortatycze
 2. Zakup czyściwa bawełnianego trykot THB w opak. 10 kg w ilości 42 000 kg
 3. Wykonanie usługi polegającej na ścięciu odrostów krzaków i traw na powierzchniach: Cz. I – 73,040 ha na terenie Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS; Cz. II – 54,50 ha na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS; Cz. III – 10, 3226 ha na terenie Sekcji Przewozów: Szczebrzeszyn LHS, Sędziszów LHS i Sławków LHS – ogółem 137,8626 ha
 4. Zakup akumulatorów rozruchowych ołowiowo – kwasowych typu 32 TN-450-Ah-U2
 5. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe mostu niejednorodnego trzyprzęsłowego szlak mijanka Bukowno LHS – stacja Sławków LHS w km 392,029 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów LHS
 6. Remont pokrycia dachowego na hali przeładunkowej na stacji Sławków LHS
 7. Wykonanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn. „Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe mostu niejednorodnego trzyprzęsłowego szlak mijanka Bukowno LHS – stacja Sławków LHS w km 392,029 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów LHS”
 8. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” w częściach I – Dell, II – EMC, III – Cisco, IV – Vmware
 9. Wymiana części oświetlenia zewnętrznego na stacji Sławków LHS
 10. Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i kontroli urządzeń srk
 11. Wykonanie rocznych kontroli obiektów inżynieryjnych linii Most na rzece Bug-Sławków Płd., Cz. I - Sekcja Drogowa Zamość Bortatycze LHS – 10 szt., Cz. II - Sekcja Drogowa Wola Baranowska LHS – 115 szt., Cz. III - Sekcja Drogowa Sędziszów LHS – 108 szt. w łącznej ilości 233 szt.
 12. Wykonanie naprawy rewizyjnej (czynności 4 poziomu utrzymania) 11 sztuk elektrycznych silników trakcyjnych typu ED 118 lokomotyw serii ST44 w klasie izolacji H
 13. Zakup usług Microsoft Software Assurance i licencji oprogramowania Microsoft w programie licencji grupowych Enterprise Agreement
 14. Sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych w ilości ogólnej 810,813 ton
 15. Udzielenie na okres 4 lat na rzecz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu kredytu inwestycyjnego w wysokości 20.000.000 zł i jego obsługę
 16. Budowa drogi dojazdowej do stacji Zamość – Bortatycze LHS
 17. Wykonanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn.„Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego jednoprzęsłowego, blachownica spawana, jazda górą w km 236,573 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy nad drogą wojewódzką nr 757 Opatów – Stopnica w miejscowości Grzybów na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS
 18. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego jednoprzęsłowego, blachownica spawana, jazda górą w km 236,573 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy nad drogą wojewódzką nr 757 Opatów – Stopnica w miejscowości Grzybów na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baronowska LHS
 19. Wykonanie regeneracji metodą napawania łukowego i szlifowania części rozjazdowych i szyn oraz wykonania spawów termitowych szyn metodą SoWoS w ilości 71 szt. na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS i Sędziszów LHS
 20. Zakup 77 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach i Sędziszowie
 21. Remont 6 szt. przenośników ślimakowych przeznaczonych do przeładunku materiałów sypkich w Terminalu Przeładunkowym LHS w Szczebrzeszynie
 22. Wykonanie osygnalizowań objazdów dróg kołowych wg opracowanych projektów czasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia przejazdów kolejowych celem naprawy bieżącej torów i naprawy bieżącej torów z oczyszczaniem podsypki maszynami wysokowydajnymi oraz remontem przejazdów na terenie Sekcji Drogowych: część I - Zamość Bortatycze LHS – 10 szt. osygnalizowań /6 szt. przejazdów część II- Sędziszów LHS – 10 szt. osygnalizowań / 9 szt. przejazdów – ogółem – 20 szt. osygnalizowań/ 15 szt. przejazdów
 23. Dostawa oryginalnych taśm, tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i telefaksów
 24. Dzierżawa na okres jednego roku nieruchomości, usytuowanych na stacji kolejowej Gołuchów LHS
 25. Dzierżawa na okres trzech lat nieruchomości usytuowanych wzdłuż linii kolejowej Nr 65 na stacji kolejowej Sławków LHS
 26. Zakup oleju silnikowego Shell Caprinus HPD40 w ilości 80 000 litrów
 27. Dzierżawa na okres trzech lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS
 28. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 29. Budowa zaplecza z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne dla drużyn manewrowych Sekcji Przewozów w Woli Baranowskiej LHS
 30. Wykonanie usługi ochrony osób i mienia na obszarze zarządzanym przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową sp. z o.o.
 31. Zakup barwnika do paliw AUTOMATE BLUE 8A w ilości 327 kg tj. 3 beczki po 109 kg
 32. Wykonanie przez okres 3 lat usługi konserwacji (legalizacji) i naprawy sprzętu przeciwpożarowego (gaśniczego) będącego na wyposażeniu stacji paliw na stacjach kolejowych: Zamość – Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS i Sławków LHS oraz punktu wydawania paliw i Punktu Komunikacji Przestawczej na stacji kolejowej Sędziszów LHS oraz wodnych urządzeń przeciwpożarowych (hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, węże hydrantowe) zainstalowanych w budynkach i na terenach stacji kolejowych przy linii kolejowej szerokotorowej Nr 65
 33. Dzierżawa na okres jednego roku nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Gołuchów LHS
 34. Najem na okres trzech lat lokali usytuowanych w budynku administracyjno – socjalnym na stacji kolejowej Sędziszów LHS ul. Kielecka 23, 28-340 Sędziszów
 35. Zakup odzieży służbowej, obuwia ochronnego, ręczników oraz rękawic dla pracowników Spółki
 36. Wykonanie czynności 4-go poziomu utrzymania nadwozi lokomotyw serii ST44-3001 i 3002
 37. Wykonanie ogrodzenia i placu manewrowego (w tym dróg wewnętrznych) dla potrzeb Magazynu Głównego na stacji Zamość – Bortatycze LHS
 38. Dzierżawa na okres 12 miesięcy nieruchomości, usytuowanych w km. 270,905 – 270,990 linii kolejowej Nr 65 LHS na stacji kolejowej Gołuchów LHS
 39. Wykonanie remontu podtorza polegającego na: oczyszczeniu i odtworzeniu rowów odwadniających, oczyszczeniu korytek odwadniających, oczyszczeniu z namułu przepustów, odtworzeniu przepustów drogowych, ręcznym ścięciu krzaków i podszycia bez karczowania wraz ze zrębakowaniem w obrębie oczyszczania rowów, wykoszeniu traw na ławach i bankietach torowiska na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS, Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS oraz oczyszczeniu z namułu przepustów na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS
 40. Wykonanie osygnalizowań objazdów dróg kołowych wg opracowanych projektów czasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia przejazdów kolejowych celem naprawy bieżącej torów i naprawy bieżącej torów z oczyszczaniem podsypki maszynami wysokowydajnymi oraz wymiany długiej szyny na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS – 14szt. osygnalizowań /9 szt. przejazdów Wola Baranowska LHS 1 szt. osygnalizowania /1 szt. przejazdu , Sędziszów LHS – 12 szt. osygnalizowań / 11 szt. przejazdów – ogółem – 27 szt. osygnalizowań/ 21 szt. przejazdów.
 41. Remont budynku administracyjnego nr 31 na stacji Zamość Bortatycze LHS
 42. Zakup i dostawę 3 sztuk uniwersalnych podajników ślimakowych o wydajności 72 m3 /h i długości 9 m
 43. Zakup i dostawa wody naturalnej źródlanej, niegazowanej, średniozmineralizowanej w opakowaniach plastikowych tj. butlach o pojemności nie mniejszej niż 18,9 l
 44. Wykonanie izolacji termicznej pokrycia dachowego i elewacji hali garażowej na stacji Szczebrzeszyn
 45. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe mostu niejednorodnego trzyprzęsłowego szlak mij. Bukowno – st. Sławków w km 392,029 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów
 46. Dostawa artykułów biurowych
 47. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wszystkich budynków i budowli Spółki
 48. Zakup wody gazowanej i niegazowanej w opakowaniach pet o pojemności 1,5 litra w ilości 65 520 sztuk
 49. Zakup kruszywa ze skał naturalnych magmowych zgodnego z normą PN-EN 13450 2004 i WTWiO Nr ILK3b-5100/10/07, tłucznia frakcji 31,5/50 lub 31,5/63 klasy I, gatunku 1 w ilości 6 000 ton oraz dostarczenie alternatywnie wagonami lub samochodami na plac składowy w stacji Wola Baranowska LHS
 50. Przeprowadzenie w 2013 roku kontroli okresowych rocznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane infrastruktury torowej linii Most na rzece Bug-Sławków Płd.
 51. „Zakup części złącznych i części do przytwierdzania szyn oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS”
 52. Dzierżawa na okres trzech lat nieruchomości, usytuowanych na stacji kolejowej Zamość - Bortatycze LHS.
 53. Dzierżawa na okres jednego roku nieruchomości, usytuowanych na stacji kolejowej Gołuchów LHS.
 54. Zakup pasty BHP
 55. Wykonanie naprawy rewizyjnej (4 poziomu utrzymania) kompletnych nadwozi lokomotyw serii SM48-001 i SM48-061 (TEM2) z wyłączeniem wózków
 56. „Wymiana nawierzchni 6 rozjazdów zwyczajnych na podrozjazdnicach drewnianych na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS, Sędziszów LHS wraz z wymianą nawierzchni oraz podsypki na przyległych odcinkach torów i wstawkach rozjazdowych”.
 57. Zakup rozjazdów, części rozjazdowych i szyn przejściowych oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 58. Świadczenie usług przeładunku towarów na Terminalu Przeładunkowym LHS w Szczebrzeszynie
 59. Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie podkładów i podrozjazdnic drewnianych, w torach stacyjnych i szlakowych linii Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków LHS wraz z robotami załadunkowo rozładunkowymi „na „ i „z” platformy kolejowej lub drezyny motorowej oraz wymianę stalowej nawierzchni torowej nowej i odzyskanej z wymiany podkładów i podrozjazdnic drewnianych na terenie działania Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS, Sędziszów LHS.
 60. Sprzedaż odpadu niebezpiecznego w postaci oleju przepracowanego kod odpadu 13 02 05 w ilości ogólnej 80 000 kilogramów, składowanego w zbiornikach podziemnych na terenie stacji kolejowej Zamość Bortatycze
 61. Zakup części złącznych i części do przytwierdzania szyn oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 62. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn: „Budowa drogi dojazdowej do stacji Zamość – Bortatycze LHS”
 63. Naprawa podbijarki rozjazdów PLM 07/275 nr fab. 546 zgodnie z poziomem utrzymania 4 DSU
 64. Naprawa rewizyjna wg 4 poziomu utrzymania dla sześciu wagonów krytych stanowiących zespół wagonów do żurawia EDK1000 oraz pociągu ratowniczego Sekcji Napraw Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Bortatyczach LHS
 65. Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie szyn w torach szlakowych linii NR 65 Most na rz. Bug – Sławków Płd. z typu UIC60 na typ 60E1 o dług. 210 mb w ilości 7 020 mb, z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych metodą SoWoS w ilości 80 szt. oraz wykonaniem regulacji naprężeń w miejscach wymiany szyn w ilości 6 180 mb szyny na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS
 66. Zakup szyn długich 60E1AX w ilości 303,4584 t (5 040 m; 24 szt.) gatunek R260, w odcinkach długości ok. 210 m (zgrzewanych z szyn nie krótszych niż 30 m) loco Zgrzewania Szyn w Skarżysku Kamiennej lub Chorzowie Starym i szyn klasycznych 60E1AX długości 30m w ilości 27,0945 t. (450 m; 15 szt.) franco stacja Zamość Bortatycze LHS
 67. Zakup podkładów i podrozjazdnic drewnianych w tym: 3 825 szt. podkładów drewnianych, sosnowych nasycanych, kształtu E1, grupa 4, na tor o prześwicie 1520 mm; 86,902 m3 podrozjazdnic drewnianych nasycanych – 66,671 m3 dębowych i 20,231 m3 sosnowych oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych: Cz. I - Zamość Bortatycze LHS, Cz. II - Wola Baranowska LHS i Cz. III - Sędziszów LHS
 68. Wykonanie Dokumentacji Technicznej na roboty remontowe obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej Nr 65 w km: 199,795; 338,924; 392,648;198,375
 69. Wykonanie rozbiórki budynku schroniska SD, sieci c.o. oraz komina stalowego byłej kotłowni zaplecza na stacji Gołuchów LHS
 70. Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń kotłowych, wentylacyjnych zasilanych z obiegów grzewczych wraz z dokonaniem oceny technicznej kotłów-efektywności energetycznej zgodnie z wytycznymi art. 62 Prawa Budowlanego w okresie trzech kolejnych sezonów grzewczych: 2012/2013 - 2014/2015
 71. Zakup olejów silnikowych, płynów i benzyn
 72. Zakup ładowarki AVANT 635 z wyposażeniem
 73. „Sprzedaż odpadu niebezpiecznego o kodzie 16 07 08 w postaci oleju napędowego pozostałego z czyszczenia zbiorników magazynowych w ilości 1967 kilogramów, składowanego w beczkach stalowych na terenie stacji paliw w Zamościu Bortatyczach”
 74. Zakup 5000 szt. wstawek hamulcowych do lokomotyw typu W-14 z dylatacją z żeliwa wysoko-fosforowego gatunek P10 wg PN-K-88151
 75. Sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych w ilości ogólnej 3 662,617 ton
 76. Wykonanie robót remontowych na linii Most na rz. Bug – Sławków Południowy polegających na naprawie bieżącej toru „NB” i naprawie bieżącej toru z oczyszczaniem podsypki tłuczniowej „NBO” maszynami wysokowydajnymi typu: podbijarka toru, zgarniarka, oczyszczarka tłucznia, profilarka ław torowiska na terenie działania Sekcji Drogowych: cz. I Zamość Bortatycze LHS, cz. II Wola Baranowska LHS, cz. III Sędziszów LHS
 77. „Naprawa rewizyjna 130 szt. wózków wagonowych na zestawach obręczowanych i monoblokowych typu 2XT na tor 1435 mm”.
 78. „Zakup odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego oraz ochron osobistych dla pracowników spółki”.
 79. Wykonanie przebudowy układu torowego w rejonie hali Nr 24 na stacji Zamość Bortatycze LHS
 80. „Zakup nowych części zamiennych do napraw lokomotyw serii ST40s z silnikiem spalinowym GE oraz ich dostawa do Magazynu Głównego Zamość – Bortatycze”
 81. Wykonanie usługi odśnieżania 26 000,00 m2 pokryć dachowych obiektów zarządzanych przez PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu
 82. Zakup środków czystości i artykułów chemii gospodarczej
 83. Świadczenie usługi obejmującej utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach komórek organizacyjnych Biura i zespołu działalności podstawowej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu
 84. Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. w części budynku administracyjnego nr 31 oraz montażu aparatów grzewczo – wentylacyjnych w hali nr 24 dla potrzeb Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze na stacji Zamość Bortatycze LHS
 85. „Zakup odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego oraz ochron osobistych dla pracowników spółki”.
 86. Remont utwardzenia placu składowego nawierzchni torowej (przy schronisku DT7 w budynku hydroforni) na stacji Szczebrzeszyn LHS
 87. „Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa” polegającego na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2010 oraz „Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych” i „Ustawy o ochronie danych osobowych”
 88. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym mijanki Werbkowice LHS i Miączyn LHS
 89. Wykonanie wymiany ogrodzenia placu składowego nawierzchni torowej przy schronisku DT 7 w budynku hydroforni na stacji Szczebrzeszyn LHS
 90. Wykonanie naprawy rewizyjnej (4 poziom utrzymania): 4-ch szt. (2 kpl.) wózków lokomotyw serii SM48 na tor 1520 mm.
 91. „Usługa monitorowania 95 szt. kolejowych wagonów towarowych w okresie 36 miesięcy”
 92. Naprawa podbijarki rozjazdów PLM 07/275
 93. Wymiana bram skrzydłowych w hali na stacji Staszów LHS
 94. Usunięcie uszkodzeń kanalizacji deszczowej przy hali nr 24 na stacji Zamość Bortatycze LHS
 95. Budowa przesypowni materiałów sypkich w Terminalu Przeładunkowym LHS w Szczebrzeszynie
 96. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 97. Wymiana bram skrzydłowych w hali nr 8 na stacji Hrubieszów LHS
 98. Wykonanie napraw głównych: 1) suwnicy bramowej nr fabr. 1346 (punkt przestawszy Sędziszów) 2) suwnicy pomostowej nr fabr. 006974 (hala napraw wagonów w Sławkowie)
 99. „Opracowanie i wdrożenie w Spółce informatycznego modelu analizy rentowności usług przewozowych, w tym: analizy rentowności strategicznej ex-post i planowania rentowności kontraktów ex-ante”
 100. Naprawa bieżąca podtorza celem likwidacji zagrożenia przed osuwaniem się skarpy wykopu od km 350,500 do km 350,780 str. prawa i lewa toru Nr 1 linii szerokotorowej Nr 65 Most na rz. Bug-Sławków Płd. szlak Kępie LHS – Zarzecze LHS
 101. Budowa ogrodzenia placu rozładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS
 102. Remont elewacji kontenerów warsztatowych przy hali przestawczej na stacji Sędziszów LHS (woj. świętokrzyskie)
 103. Wymiana skrzydłowych bram wjazdowych w hali garażowej na stacji Szczebrzeszyn LHS
 104. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn. „Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym mijanki Werbkowice LHS i Miączyn LHS
 105. Remont posadzki w hali warsztatowej Sekcji Drogowej na stacji Wola Baranowska LHS
 106. Naprawa rewizyjna 10 szt. wózków wagonowych typu 2XT na tor 1520 mm
 107. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu składowego na materiały nawierzchni kolejowej na stacji Sędziszów LHS”
 108. Wymiana instalacji elektrycznej w hali garażowej na stacji Szczebrzeszyn LHS
 109. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn.„Budowa placu składowego na materiały nawierzchni kolejowej na stacji Sędziszów LHS”.
 110. Świadczenie usługi transportu drogowego towarów sypkich luzem ze stacji Szczebrzeszyn LHS
 111. „Wykonanie regeneracji metodą napawania łukowego i szlifowania części rozjazdowych i szyn na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS i Sędziszów LHS”
 112. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn. „Budowa przesypowni materiałów sypkich w Terminalu Przeładunkowym LHS w Szczebrzeszynie”.
 113. Wykonanie naprawy rewizyjnej (czynności 4 poziomu utrzymania) 7 sztuk elektrycznych silników trakcyjnych typu ED 118 w klasie izolacji H, lokomotyw serii ST44
 114. „Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kabli światłowodowych i telekomunikacyjnych na odcinku linii LHS Hrubieszów LHS – Zamość Bortatycze LHS”
 115. "Dzierżawę na okres trzech lat terenu usytuowanego w km. 197,050 – 197,230 linii kolejowej nr 65 LHS wraz z torem nr 59 „S” na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS”
 116. Zakup olejów, płynu i smarów w częściach: cz. I - olej silnikowy ELF Disola MR 4015, cz. II – olej Shell Caprinus HPD 40, cz. III – płyn chłodzący oraz cz. IV – smary
 117. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn. „Budowa kabli światłowodowych i telekomunikacyjnych na odcinku linii LHS Hrubieszów LHS – Zamość Bortatycze LHS”.
 118. Budowa schronisk drogowych dla potrzeb Sekcji Drogowej PKP LHS wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w miejscowościach: Drozdów, Bojanów, Puszcza
 119. „Zakup nowych oryginalnych części zamiennych wraz z materiałami eksploatacyjnym tj. odpowiednio do zmodernizowanych lokomotyw serii ST40s z silnikiem spalinowym GE do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44 z silnikiem 12CzN 26/26 oraz do lokomotyw serii ST44 z silnikiem 14D40”.
 120. Naprawa rewizyjna (4 poziom utrzymania): wózków lokomotywy serii ST44-3001 na tor 1520 mm, wózków lokomotywy serii ST44-3002 na tor 1520 mm
 121. Dzierżawa na okres 12 miesięcy nieruchomości, usytuowanych w km. 270,905 – 270,955 linii kolejowej Nr 65 LHS na stacji kolejowej Gołuchów LHS
 122. „Wykonanie przebudowy hali nr 24 i części budynku administracyjnego nr 31 dla potrzeb Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze na stacji Zamość Bortatycze LHS”
 123. Wykonanie naprawy rewizyjnej (4 poziom utrzymania): I. lokomotywy serii SM30-765 na tor 1435 mm, II. lokomotywy serii SM32-001 (401 Da) na tor 1435 mm
 124. Sprawowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z przebudową hali nr 24 i części budynku administracyjnego nr 31 dla potrzeb Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze na stacji Zamość Bortatycze LHS.
 125. „Wykonanie naprawy rewizyjnej (czynności 4 poziomu utrzymania) z obręczowaniem 48 szt. zestawów kołowych lokomotyw ST44 na tor 1520 mm”
 126. Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn„ Wykonanie zaplecza na składowanie materiałów i złomu dla potrzeb Magazynu Głównego na stacji Zamość – Bortatycze LHS"
 127. Remont odcinka drogi wewnętrznej o dł. 488 mb o nawierzchni asfaltowej na stacji Sławków LHS
 128. „Obsługa bankowa na okres 3 lat realizowana na rzecz PKP LHS sp. z o.o. w zakresie otwarcia bieżącego rachunku bankowego z limitem kredytowym w wysokości 10 000 000,00 zł”.
 129. „Przebudowa placu przed halą PPW przy torze Nr 14 na stacji Sędziszów LHS”.
 130. Wykonanie zaplecza na składowanie materiałów i złomu dla potrzeb Magazynu Głównego na stacji Zamość – Bortatycze LHS
 131. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy pn. Przebudowa placu przed halą PPW przy torze Nr 14 na stacji Sędziszów LHS”.
 132. Sprawowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem części drogi wewnętrznej o dł. 488 mb na stacji Sławków LHS
 133. Opracowanie dokumentacji budowy bazy przeładunkowej na st. Zamość Bortatycze LHS.
 134. Naprawa podbijarki rozjazdów PLM 07/275 nr fab. 546 zgodnie z poziomem utrzymania 4 DSU
 135. Zakup i dostawa oprogramowania
 136. Dzierżawa na okres 12 miesięcy nieruchomości usytuowanych w rejonie nastawni wykonawczej na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS.
 137. „Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu masywnego trzyprzęsłowego - st. Grzybów w km 238,529 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zlokalizowanego nad drogą lokalną Rzędów – Kolonia Rzędów wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baronowska”
 138. „Zakup kuponów żywnościowych o wartości jednostkowej 5,00 złotych w ilości 296 000 sztuk”
 139. „Przeprowadzenie w 2012 roku kontroli okresowych rocznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane infrastruktury torowej linii Most na rzece Bug-Sławków Płd.”.
 140. Ustawienie punktów stałych na odcinkach istniejącego toru bezstykowego na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS - 831 szt., Wola Baranowska LHS - 382 szt. i Sędziszów LHS - 684 szt. - łącznie 1 897 szt. oraz wykonanie dokumentacji toru bezstykowego na w/w odcinkach
 141. Wykonanie osygnalizowań objazdów dróg kołowych wg opracowanych projektów czasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia przejazdów kolejowych na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS – 9 szt., Wola Baranowska LHS – 10 szt., Sędziszów LHS – 13 szt. – ogółem – 32 szt. osygnalizowań
 142. Zakup kluczy specjalistycznych i kluczy calowych oraz gwintowników i narzynek ręcznych do gwintów
 143. „Sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych w ilości ogólnej 306,124 ton”.
 144. „Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu masywnego trzyprzęsłowego - st. Grzybów w km 238,529 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zlokalizowanego nad drogą lokalną Rzędów – Kolonia Rzędów wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baronowska”
 145. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 146. „Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wszystkich budynków i budowli Spółki”
 147. Zakup kuponów żywnościowych o wartości jednostkowej 5,00 złotych w ilości 296 000 sztuk
 148. Wykonanie naprawy bieżącej torów i rozjazdów wraz z robotami załadunkowo-rozładunkowymi „na” i „z” platformy kolejowej lub drezyny motorowej na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS polegającej na: pojedynczej wymianie podkładów drewnianych w ilości 2 645 szt.; pojedynczej wymianie podkładów strunobetonowych w ilości 629 szt.; pojedynczej wymianie podrozjazdnic drewnianych w ilości 1695,50 mb.; pojedynczej wymianie nawierzchni stalowej zużytej lub uszkodzonej; regulacji naprężeń w torze bezstykowym – 2,0 kmt; ustawieniu punktów stałych – 20 szt.; utrzymaniu podtorza; utrzymaniu oznakowania i osygnalizowania linii kolejowej; utrzymaniu i konserwacji przepustów
 149. Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i malowaniu pomieszczeń w budynku administracyjnym A w Zamościu ul. Szczebrzeska 11
 150. Dostawa paliwa gazowego ciekłego propanu technicznego dla ogrzewania obiektów zaplecza administracyjno-warsztatowego na stacji Sędziszów LHS
 151. Przeprowadzenie w 2012 roku kontroli okresowych rocznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane infrastruktury torowej linii Most na rzece Bug-Sławków Płd.
 152. Wykonanie robót remontowych na linii Most na rz. Bug – Sławków Południowy polegających na naprawie bieżącej toru „NB” i naprawie bieżącej toru z oczyszczaniem podsypki tłuczniowej „NBO” maszynami wysokowydajnymi typu: podbijarka toru, zgarniarka, oczyszczarka tłucznia, profilarka ław torowiska na terenie działania Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS, Sędziszów LHS.
 153. Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania
 154. Naprawa rewizyjna partii 22 szt. wózków wagonowych z zestawami monoblokowymi na tor 1435 mm typu 2XT
 155. Dzierżawa na okres trzech lat placu utwardzonego po składzie węgla byłej kotłowni o powierzchni 4 826,00 m2, usytuowanego na stacji kolejowej Zamość - Bortatycze LHS
 156. Zakup rozjazdów, części rozjazdowych i szyn przejściowych 60E1/49E1 oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych: w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 157. Wykonanie litrażowania i legalizacji – z udziałem Inspektora Okręgowego Urzędu Miar w Zamościu – 6 szt. zbiorników magazynowych na olej napędowy, znajdujących się na Stacji Paliw w Zamościu Bortatyczach
 158. Wykonanie naprawy bieżącej torów i rozjazdów wraz z robotami załadunkowo-rozładunkowymi „na” i „z” platformy kolejowej lub drezyny motorowej na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS polegającej na: pojedynczej wymianie szyn R-65, UIC60 w ilości 3 600mb; pojedynczej wymianie podkładów drewnianych w ilości 5 104 szt.; pojedynczej wymianie podrozjazdnic drewnianych w ilości 600 mb; pojedynczej wymianie nawierzchni stalowej zużytej lub uszkodzonej; bieżącym utrzymaniu i konserwacji torów; bieżącym utrzymaniu i konserwacji rozjazdów; utrzymaniu podtorza; utrzymaniu oznakowania i osygnalizowania linii kolejowej; utrzymaniu i konserwacji przepustów
 159. Wykonanie naprawy bieżącej torów i rozjazdów wraz z robotami załadunkowo-rozładunkowymi „na” i „z” platformy kolejowej lub drezyny motorowej na terenie Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS polegającej na: pojedynczej wymianie szyn R-65, UIC60 w ilości 2020mb; pojedynczej wymianie podkładów drewnianych w ilości 1 062 szt.; pojedynczej wymianie podrozjazdnic drewnianych w ilości 201,70 mb; pojedynczej wymianie nawierzchni stalowej zużytej lub uszkodzonej; bieżącym utrzymaniu i konserwacji torów; bieżącym utrzymaniu i konserwacji rozjazdów; utrzymaniu podtorza; utrzymaniu oznakowania i osygnalizowania linii kolejowej; utrzymaniu i konserwacji przepustów
 160. Dostosowanie układu torowego wraz z pozostałą infrastrukturą stacji Gołuchów LHS do czynności ekspedycyjnych
 161. Zakup 99 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach i Woli Baronowskiej w następujących częściach: Część I - Prefabrykowane wielkogabarytowe płyty żelbetowe do nawierzchni przejazdów kolejowych o grubości 180 mm do torów oprześwicie 1520 mm (z gniazdami na elementy przytwierdzenia szyn rozmieszczonymi co 600 mm), Część II - Prefabrykowane wielkogabarytowe płyty żelbetowe do nawierzchni przejazdów kolejowych o grubości 140 mm do torów o prześwicie 1435 mm (z gniazdami na elementy przytwierdzenia szyn rozmieszczonymi co 600 mm)
 162. Zakup środków czystości, artykułów chemii gospodarczej, pasty BHP ” w następujących częściach: Część I – Środki czystości, Części II – Artykuły chemii gospodarczej, Część III - Pasta BHP.
 163. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego jednoprzęsłowego - szlak st. Gołuchów – mijanka Łączyn w km 295,380 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zlokalizowanego nad drogą gminną Łączyn – Węgliniec wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów LHS
 164. Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku administracyjnym nr 4 na stacji Szczebrzeszyn LHS
 165. Zakup części złącznych i części do przytwierdzania szyn, oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baronowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 166. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego jednoprzęsłowego szlak Staszów – Grzybów w km 234,650 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zlokalizowanego nad drogą lokalną Grzybów – Koniemłoty wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska
 167. „Zakup kruszywa ze skał naturalnych magmowych zgodnego z normą PN-EN 13450 2004 i WTWiO Nr ILK3b-5100/10/07 – tłucznia frakcji 31,5/50 lub 31,5/63 klasy I, gatunku 1 w ilości 24 000 ton oraz dostawę wagonami kruszywa na plac składowy w stacji Wola Baranowska LHS”
 168. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu masywnego trzyprzęsłowego - st. Grzybów w km 238,529 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zlokalizowanego nad drogą lokalną Rzędów – Kolonia Rzędów wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baronowska
 169. Wykonanie kompleksowego remontu budynku piłowiertarki na stacji Szczebrzeszyn LHS
 170. Wykonanie naprawy maszyn i pojazdów kolejowych: 1) wózka motorowego WM 10S, 2) przyczepy PWM 15S, 3) podbijarki rozjazdów PLM 07/275, 4) wózka motorowego DSŻ 03S
 171. Wykonanie Dokumentacji Technicznej na roboty remontowe obiektów inżynieryjnych PKP LHS sp. z o.o. na linii kolejowej Nr 65 w km: 210,034; 231,680; 236,573; 324,777
 172. Dzierżawa na okres trzech lat terenów po zapleczu byłej kotłowni węglowej, usytuowanych na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS
 173. Naprawa rewizyjna 4 szt. wagonów szerokotorowych krytych typu 903Ka; 4 szt. wózków wagonowych szerokotorowych typu 2XT
 174. Zakup szyn długich 60E1AX gatunek R260 w ilości 3 338,0424 t (55 440 m; 264 szt.) w odcinkach długości 210 m (zgrzewanych z szyn 30 m) loco Sekcja Zgrzewania Szyn w Skarżysku Kamiennej i szyn klasycznych 49E1AX długości 30 i 25 m w ilości 18,2743 t (370 m; 14 szt.) franco stacja Hrubieszów LHS
 175. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego dwuprzęsłowego szlak mij. Łączyn – st. Sędziszów w km 299,238 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zlokalizowanego nad trasą E-77 Warszawa - Kraków (DK7) wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów LHS
 176. Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie 55 438 mb szyny z jednoczesnym wykonaniem 359 szt. spawów termitowych metodą SoWoS w czasie wykonywanych wymian szyn w torach szlakowych linii NR 65 Most na rz. Bug – Sławków LHS na terenie Sekcji Drogowych: cz. I SD Zamość Bortatycze LHS - szyn typu UIC60 na typ 60E1 o dług. 210 mb w ilości 4 618 mb szyny/spawów 47 szt.; cz. II SD Wola Baranowska LHS - szyn typu R65 na typ 60 E1 o dł. 210 mb w ilości 32 760 mb szyny/ spawów 180 szt.; cz. III SD Sędziszów LHS - szyn typu R65 na typ 60E1 o dł. 210 mb w ilości 18 060 mb szyny/spawów 132 szt.
 177. Remont odcinka drogi wewnętrznej dł. 625 mb o nawierzchni betonowej na stacji Sławków LHS
 178. Wykonanie remontu elewacji kontenerów biura Terminala Przeładunkowego na stacji Szczebrzeszyn
 179. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi zadania pn. „Remont odcinka drogi wewnętrznej dł. 625 mb o nawierzchni betonowej na stacji Sławków LHS"
 180. Zakup 629 szt. podkładów strunobetonowych oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowej w Zamościu Bortatyczach
 181. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do stacji Zamość Bortatycze LHS”
 182. Zakup olejów, benzyn, smarów, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów
 183. Wykonanie na terenie Sekcji Drogowych Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS, Sędziszów LHS w latach 2012-2014 usługi polegającej na dwukrotnej mineralizacji w okresie jednego roku pasów p.poż. o powierzchni-33,2121 ha, w roku 2012-ręcznej wycince krzaków i podszycia wraz ze zrębakowaniem na prostokątach między pasami p.poż. oraz na skarpach pomiędzy torem a pierwszym pasem o łącznej powierzchni-69,3573 ha, w latach 2013-2014 wykoszeniu odrostów, traw na prostokątach pomiędzy pasami p.poż. i na skarpach pomiędzy torem a pierwszym pasem o łącznej powierzchni-1 072 385 m2
 184. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy zadania pn. „Rozbudowa stacji LHS Wola Baranowska – tory stacyjne Nr 2 i 4 wraz z budową placu ładunkowego utwardzonego płytami betonowymi”
 185. Rozbudowa stacji LHS Wola Baranowska – tory stacyjne Nr 2 i 4 wraz z budową placu ładunkowego utwardzonego płytami betonowymi
 186. Dostawa 150 sztuk licencji Microsoft Windows Remote Desktop Services 2008 R2 Device CAL
 187. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 188. Dzierżawa na okres trzech lat nieruchomości, usytuowanych na stacji kolejowej w Zamościu - Bortatyczach LHS
 189. Wykonanie usługi odśnieżania 26 000,00 m2 pokryć dachowych obiektów zarządzanych przez PKP LHS sp. z o.o. zlokalizowanych w Hrubieszowie, Zamościu, Bortatyczach, Szczebrzeszynie, Woli Baranowskiej, Gołuchowie, Sędziszowie, Sławkowie k. Katowic
 190. Naprawa rewizyjna 5 szt. wagonów samowyładowczych szerokotorowych typu 411V; 6 szt. wagonów szerokotorowych platform typu TB 13-401; 36 szt. wózków wagonowych szerokotorowych typu 2XT
 191. Sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych w ilości ogólnej 1 571,163 ton.
 192. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa instalacji olejów silnikowych na stacji paliw Zamość Bortatycze
 193. Sprzedaż odpadu niebezpiecznego w postaci oleju przepracowanego kod odpadu 13 02 05 w ilości ogólnej 80 000 kilogramów, składowanego w zbiornikach podziemnych na terenie stacji kolejowej Zamość Bortatycze
 194. Wykonanie przez okres 3 lat usługi konserwacji 6 szt. separatorów olejowych wraz z osadnikami, przeglądu technicznego, odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia wytworzonych odpadów z podgrupy 13 05 – odpady z odwadniania olejów w separatorach – na stacji kolejowej Zamość Bortatycze LHS
 195. Wykonanie dokumentacji i modernizacja instalacji prądu stałego oraz stanowiska spawalniczego w hali przeglądów i napraw lokomotyw – st. Zamość-Bortatycze oraz zakup 12 szt. urządzeń prostownikowych
 196. Dostawa, zamontowanie i uruchomienie stanowiska do regulacji, badań oraz napraw regulatorów obrotów silników spalinowych D49 (12CzN26/26)
 197. Wykonanie przyłącza gazowego do obiektu hali napraw taboru na terenie stacji Sławków LHS
 198. Wykonanie usługi odśnieżania 26 000,00 m2 pokryć dachowych obiektów zarządzanych przez PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu
 199. Zakup akumulatorów rozruchowych niklowo-kadmowych
 200. Dzierżawa na okres trzech lat nieruchomości, usytuowanych na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS
 201. Wykonanie robót remontowych podtorza linii Most rz. Bug – Sławków Płd. szlak Kępie – Zarzecze od km 350,500 do km 350,780 strona prawa toru
 202. Zakup części złącznych i części do przytwierdzania szyn, oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 203. Zakup oleju napędowego wg normy PN-EN 590 w ilości 18 000 m3 wraz z dostarczeniem go do Magazynu Głównego PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu – Bortatyczach
 204. Ustawienie przenośnych odśnieżnych zasłon i kołków wzdłuż toru szlakowego PKP LHS na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS w ilości 6 465 szt. i Sędziszów LHS w ilości 5 000 szt. oraz zebranie w/w po zakończeniu okresu zimowego
 205. Wykonanie remontu placu ładunkowego o pow. 1230,50 m2 w rejonie suwnicy bramowej o rozpiętości 25 m przed halą napraw na stacji Szczebrzeszyn
 206. Dostawa artykułów biurowych
 207. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 208. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy zadania pn. „Rozbudowa stacji LHS Wola Baranowska – tory stacyjne Nr 2 i 4 wraz z budową placu ładunkowego utwardzonego płytami betonowymi
 209. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa myjni lokomotyw na stacji Zamość – Bortatycze wraz z niezbędną infrastrukturą”.
 210. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi wewnątrzzakładowej na stacji PKP LHS Szczebrzeszyn
 211. Modernizacja drogi wewnątrzzakładowej na stacji PKP LHS Szczebrzeszyn
 212. Sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych w ilości ogólnej 2 450,533 ton.
 213. Dostawa zamontowanie i uruchomienie stanowiska do badania i regulacji pomp wtryskowych silników spalinowych D49 (12CzN26/26)
 214. Czyszczenie okresowe lokomotyw, wagonów gospodarczych i pojazdów, czyszczenie posadzki w hali napraw lokomotyw Nr 2, czyszczenie kanałów rewizyjnych i zapadni w hali Nr 2, czyszczenie posadzki w hali tokarki podtorowej Nr 10 utrzymanie porządku terenów w obrębie obiektów sekcji SM i torów trakcyjnych na stacji Zamość – Bortatycze
 215. Dostawa paliwa gazowego ciekłego propanu oraz odpłatne używanie 3 zbiorników o pojemności 6 700 litrów każdy dla obiektów zaplecza administracyjno – warsztatowego na stacji Sędziszów LHS
 216. Wykonanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy schronisk dla pracowników Sekcji Drogowych (wraz z pomieszczeniami gospodarczymi) zlokalizowanych w miejscowościach: Nowosielec, Łączyn, Sławków, Werbkowice
 217. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy zadania pn. „Budowa wiaty przesypowej na stacji Szczebrzeszyn LHS”
 218. Budowę schronisk dla pracowników Sekcji Drogowej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi zlokalizowanych w miejscowościach: cz. I - Nowosielec, cz. II - Łączyn, cz. III - Sławków, cz. IV Werbkowice
 219. Ręczny wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania wraz ze zrębakowaniem oraz ścinanie odrostów krzaków i traw na pow. 152,977 ha na stacjach, szlakach i przy obiektach inżynieryjnych na terenie Sekcji Drogowych PKP LHS
 220. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy na budowie pn. Przebudowa i utwardzenie międzytorza toru podsuwnicowego i toru nr 202 na stacji Szczebrzeszyn LHS z przeznaczeniem na utworzenie składu celnego
 221. Dostawa 87 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych
 222. Zakup i dostarczenie podzespołów niezbędnych do remontu zestawów komputerowych wykorzystywanych do systemów INFO – LHS i EBS
 223. Budowa wiaty przesypowej na stacji Szczebrzeszyn LHS
 224. Wykonanie robót remontowych podtorza linii Most rz. Bug – Sławków Płd. szlak Kępie – Zarzecze od km 350,500 do km 350,780 strona prawa toru i od km 350,550 do km 350,580 strona lewa toru
 225. Przebudowa i utwardzenie międzytorza toru podsuwnicowego i toru nr 202 na stacji Szczebrzeszyn LHS z przeznaczeniem na utworzenie składu celnego
 226. Wykonanie osygnalizowań objazdów dróg kołowych na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS – 14 szt. osygnalizowań/13 szt. przejazdów, Wola Baranowska LHS – 11 szt. osygnalizowań/11 szt. przejazdów, Sędziszów LHS – 7 szt. osygnalizowań/7 szt. przejazdów – ogółem 32 szt. osygnalizowań/31 szt. przejazdów
 227. Dostawa części rozjazdowych, części zamknięć nastawczych, zwrotników, latarni zwrotnikowych oraz szyn przejściowych 60E1/49E1 i szyn łączących
 228. Remont części nawierzchni (712 m2) rampy przeładunkowej na stacji Sławków LHS
 229. Wykonanie usługi ochrony osób i mienia na obszarze zarządzanym przez PKP LHS sp. z o.o.
 230. Wykonanie dokumentacji technicznej dla czterech obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w km 234, 650; 238,529; 295,380 i 299,238 linii kolejowej Nr 65 na terenie Sekcji Drogowych Wola Baranowska LHS oraz Sędziszów LHS
 231. Przeprowadzenie w 2011 roku kontroli okresowych rocznych infrastruktury torowej linii Most na rzece Bug-Sławków Płd. w częściach: I – Sekcja Drogowa Zamość Bortatycze LHS, II – Sekcja Drogowa Wola Baranowska LHS, III – Sekcja Drogowa Sędziszów LHS
 232. Zakup oleju napędowego wg normy PN-EN 590 w ilości 18 000 m3 wraz z dostarczeniem go do Magazynu Głównego PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu – Bortatyczach
 233. Dostawa części rozjazdowych, części zamknięć nastawczych, zwrotników, latarni zwrotnikowych oraz szyn przejściowych 60E1/49E1 i szyn łączących
 234. Zakup nowych oryginalnych części zamiennych wraz z materiałami eksploatacyjnym tj. odpowiednio do zmodernizowanych lokomotyw serii ST40s z silnikiem spalinowym GE, do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44 z silnikiem 12CzN 26/26 oraz do lokomotyw serii ST44 z silnikiem 14D40
 235. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem części drogi wewnętrznej przy Terminalu Przeładunkowym oraz budowy 10 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych i ciągów pieszych przed budynkiem administracyjnym nr 1 na stacji Sławków LHS
 236. Remont części dróg wewnętrznych o dł. 435 mb oraz budowy 10 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych i ciągów pieszych o łącznej pow. 245m2 przed budynkiem administracyjnym nr 1 na stacji Sławków LHS
 237. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem drogi wewnętrznej na stacji Wola Baranowska LHS
 238. Remont odcinka drogi wewnętrznej na stacji Wola Baranowska LHS o dł. 1396 mb
 239. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego pomostów kontrolnych na stacjach Hrubieszów LHS i Sławków LHS oraz pomostu kładki na przejściu granicznym Hrubieszów-Gródek
 240. Wykonanie napraw rewizyjnych: 1) naprawy rewizyjnej 4 sztuk wózków transportowych tj.: a) 2 sztuk na tor szerokości 1435 mm dla lokomotywy serii SM48, b) 2 sztuk na tor szerokości 1435 mm dla lokomotywy serii ST44; 2) naprawy rewizyjnej 4 sztuk wózków jezdnych na tor szerokości 1520 mm dla lokomotywy serii SM48; 3) naprawy rewizyjnej 7 sztuk zestawów kołowych na tor szerokości 1520 mm dla lokomotyw serii ST44
 241. Modernizacja układu torowego i infrastruktury towarzyszącej na stacji Sławków LHS
 242. Zakup kruszywa ze skał naturalnych magmowych (z dopuszczeniem kwarcytowych) zgodnego z normą PN-EN 13450 2004 i WTWiO Nr ILK3b-5100/10/07, klińca frakcji 4/31,5 klasy I, gatunku 1 w ilości 3 280 ton oraz dostarczenie kruszywa na plac składowy w stacji Szczebrzeszyn LHS i w stacji Wola Baranowska LHS
 243. Modernizacja układu torowego i infrastruktury towarzyszącej na stacji Sławków LHS
 244. Zakup 8 szt. rozjazdów oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych: w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 245. Naprawa rewizyjna 24 szt. wózków wagonowych szerokotorowych typu 2XT
 246. Zakup oleju napędowego w ilości 1000m3 (w temperaturze 15ºC) wg normy PN-EN-590 i temperaturą zapłonu nie niższą niż 61ºC niezbędnego do zaopatrzenia lokomotyw eksploatowanych w Spółce”.
 247. Dostawa oryginalnych taśm, tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz płyt i dyskietek
 248. Wykonanie usługi ochrony osób i mienia na obszarze zarządzanym przez PKP LHS sp. z o.o
 249. Wykonanie prac polegających na wymianie: 1) nawierzchni 2 szt. rozjazdów zwyczajnych Nr 15, 47 na stacji Hrubieszów LHS na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS 2) nawierzchni 2 szt. rozjazdów zwyczajnych Nr 61, 85 na stacji Wola Baranowska LHS na terenie Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS 3) nawierzchni 2 szt. rozjazdów zwyczajnych Nr 201, 205 na mijance Bukowno LHS na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS
 250. Dostawę 5000 szt. wstawek hamulcowych do lokomotyw typu W-14 z dylatacją z żeliwa wysokofosforowego gatunek P10 wg PN-K-88151
 251. Wykonanie remontu odcinka drogi dojazdowej o dł. 570 mb do stacji Wola Baranowska LHS
 252. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy zadania pn. „Modernizacja układu torowego i infrastruktury towarzyszącej na stacji Sławków LHS"
 253. Dostawa fabrycznie nowych części złącznych i części do przytwierdzenia szyn do wyznaczonych magazynów zamawiającego w Zamościu Bortatyczach, Woli Baranowskiej i Sędziszowie LHS
 254. Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych oraz przewodów wentylacyjnych i spalinowych, czyszczenia przewodów w przypadku niedrożności przez okres 3 lat (2011-2013) w obiektach Spółki na stacjach: Cz. I - Hrubieszów LHS, Cz. II - Zamość, Cz. III - Zamość – Bortatycze, Cz. IV - Szczebrzeszyn, Cz. V - Wola Baranowska, Cz. VI - Sędziszów LHS, Cz. VII - Sławków LHS
 255. Zakup wody źródlanej butelkowanej gazowanej i niegazowanej o poj. 1,5 l w ilości odpowiednio 41292 szt. i 5646 szt
 256. Remont drogi wjazdowej i drogi wewnętrznej na stacji Sławków LHS (o dł. łącznej ok. 430m)
 257. Pojedyncza wymianę podkładów drewnianych i strunobetonowych w torach stacyjnych i szlakowych linii Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków LHS wraz z robotami załadunkowo – rozładunkowymi oraz wymianę stalowej nawierzchni torowej nowej i odzyskanej z wymiany podkładów drewnianych, strunobetonowych na terenie działania Sekcji Drogowej Zamość-Bortatycze LHS
 258. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem części dróg wewnętrznych na stacji Sławków LHS
 259. Wykonanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji paliw na st. Sławków LHS wraz z aktualizacją dokumentacji
 260. Remont odcinka drogi dojazdowej o dł. 1277,0 mb od skrzyżowania z ul. Kościuszki (385 208 T) przy wiadukcie kolejowym na stacji Staszów LHS
 261. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wszystkich budynków i budowli Spółki
 262. Wykonanie remontu czterech przejazdów kolejowych z prefabrykowanych płyt przejazdowych oraz drogowych w torach stacyjnych linii Nr 65 Most na rz. Bug – Sławków Płd. w ciągu dróg dojazdowych na terenie Terminala Przeładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS
 263. sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru dojazdowego do hali lokomotyw od rozjazdu nr 4 w stacji Zamość Bortatycze LHS”.
 264. Wykonanie regulacji naprężeń w torze bezstykowym metodą swobodnej regulacji na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS w ilości 13,750 kmt z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych szyn typu 60 E1 metodą SoWoS w czasie wykonywanej regulacji naprężeń w ilości 80 szt. i ustawieniem punktów stałych na odcinkach toru do wykonania regulacji naprężeń w ilości 174 szt. oraz wykonanie dokumentacji toru bezstykowego na w/w odcinkach
 265. Zakup 905 szt. podkładów strunobetonowych, 398 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych i 76 szt. płyt żelbetowych drogowych oraz ich dostarczenie do wskazanych miejsc
 266. Budowa toru dojazdowego do hali lokomotyw od rozjazdu nr 4 w stacji Zamość Bortatycze LHS
 267. Wykonanie pojedynczej wymiany podrozjazdnic w rozjazdach na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze w ilości – 995,50 mb i Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS w ilości 410,00 mb, łącznie 1 405,50 mb
 268. Zakup 245,288 m3 podrozjazdnic drewnianych, w tym: dębowych (56,376m3) i sosnowych (188,912 m3) nasycanych, grupa 3 oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach, Woli Baranowskiej i Sędziszowie LHS
 269. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
 270. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego jednoprzęsłowego blachownicowego w km 200,375 linii kolejowej Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy zlokalizowanego nad drogą wojewódzką nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska
 271. Budowa stacji paliw na st. Sławków LHS wraz z aktualizacją dokumentacji
 272. Wykonanie robót remontowych na linii Most na rz. Bug – Sławków Południowy polegających na naprawie bieżącej torów i naprawie bieżącej torów z oczyszczaniem podsypki tłuczniowej maszynami wysokowydajnymi typu: podbijarka toru, zgarniarka, oczyszczarka tłucznia, na terenie działania Sekcji Drogowych:
 273. Zakup 3 szt. pojazdów szynowych kolejowego ratownictwa technicznego
 274. Dzierżawa na okres trzech lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Gołuchów LHS
 275. Dostawa kruszywa ze skał naturalnych magmowych zgodnego z normą PN-EN 13450 2004 i WTWiO Nr ILK3b 5100/10/07 – tłucznia frakcji 31,5/63 klasy I, gatunku 1 w ilości 35 000 ton na plac składowy położony przy torze Nr 100 w stacji Wola Baranowska LHS
 276. „Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych i strunobetonowych w torach stacyjnych i szlakowych linii Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków LHS wraz z robotami załadunkowo – rozładunkowymi oraz wymianę stalowej nawierzchni torowej nowej i odzyskanej z wymiany podkładów drewnianych, strunobetonowych na terenie działania Sekcji Drogowej Zamość-Bortatycze LHS.
 277. „Wykonanie naprawy maszyn i pojazdów kolejowych: wózka motorowego, podwozia przyczepy, żurawia, podwozia żurawia i platformy pod wysięgnik
 278. Zakup odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic, ochron osobistych oraz ręczników dla pracowników Spółki
 279. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa urządzeń srk mijanki Kępie LHS
 280. „Zakup szyn 60E1AX gatunek R260 w ilości 3 413,9070 t (56 700 m; 270 szt.) w odcinkach długości 210 m (zgrzewanych z szyn 30 m) loco Sekcja Zgrzewania Szyn w Skarżysku Kamiennej (zwanej dalej Zgrzewalnią Szyn Skarżysko Kamienna)”
 281. „Zakup nowej tokarki podtorowej”
 282. Dostawa i zabudowa wagi wagonowej do statycznego i dynamicznego ważenia wagonów spiętych (w tym cystern z płynami)
 283. Wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. ”Przedłużenie toru Nr 105 z włączeniem do głowicy rozjazdowej na stacji Staszów LHS i dostosowanie posiadanej infrastruktury do celów ekspedycyjnych"
 284. Naprawę rewizyjną 10 szt. wagonów samowyładowczych typu 411V oraz jednej platformy typu TB 13-401
 285. Wykonanie remontu torów stacyjnych Nr 132”S”, 217”N”, splotu torów 131”S”/217”N” i 132”S”/216”N” oraz toru podsuwnicowego o rozpiętości 12 m na stacji Szczebrzeszyn LHS wraz z robotami załadunkowo-rozładunkowymi „na” i „z” platformy kolejowej lub drezyny motorowej podkładów drewnianych i stalowej nawierzchni torowej nowej oraz odzyskanej z wymiany podkładów drewnianych na terenie działania Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS
 286. Remont odcinka drogi dojazdowej o dł. 298 mb od ul. Nowej i 37 szt. miejsc parkingowych o pow. 642,0 m2 przed budynkiem nr 24 na stacji Hrubieszów LHS
 287. Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych i strunobetonowych w torach stacyjnych i szlakowych linii Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków LHS wraz z robotami załadunkowo – rozładunkowymi oraz wymianę stalowej nawierzchni torowej nowej i odzyskanej z wymiany podkładów drewnianych, strunobetonowych na terenie działania Sekcji Drogowych :
 288. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 289. Wykonanie dokumentacji projektowej przesypowni materiałów sypkich w Terminalu Przeładunkowym LHS w Szczebrzeszynie
 290. Wykonanie dokumentacji projektowej schronisk drogowych dla potrzeb SD w miejscowościach: Drozdów, Bojanów, Puszcza
 291. Zakup olejów, benzyn, smarów, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów
 292. Sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych w ilości ogólnej 2 719,065 ton
 293. Remont podjazdu rampy przeładunkowej na stacji Wola Baranowska
 294. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układu torowego stacji Hrubieszów LHS"
 295. Opracowanie dokumentacji i przebudowa urządzeń srk mijanki Kępie LHS
 296. Dzierżawa na okres 10 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Szczebrzeszyn LHS
 297. Zakup środków czystości, artykułów chemii gospodarczej, pasty BHP oraz środka do mycia zaolejonych powierzchni SINTAN
 298. Wykonanie dokumentacji i modernizację instalacji prądu stałego w hali przeglądów i napraw lokomotyw w Bortatyczach
 299. Wykonanie regulacji naprężeń w torze bezstykowym metodą swobodnej regulacji na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS w ilości 13,750 kmt z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych szyn typu 60 E1 metodą SoWoS w czasie wykonywanej regulacji naprężeń w ilości 80 szt.
 300. Sprzedaż części zamiennych do lokomotyw serii ST44 z silnikiem 14D40
 301. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego blachownicowego dwuprzęsłowego w km. 331.030 linii kolejowej Nr 65 LHS nad linią kolejową Nr 8 Warszawa – Kraków wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów LHS
 302. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego kratownicowego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci koryta balastowego żelbetowego w km 389.500 wraz z przyległymi ścianami oporowymi do przyczółka Nr 1 i Nr 2 linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Stare Bukowno nad linią dwutorową normalnotorową zelektryfikowaną Tunel-Sosnowiec wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów
 303. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu masywnego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci płyty żelbetowej z elementów prefabrykowanych w km. 60, 944 linii kolejowej Nr 65 LHS wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót w miejscowości Zamość Bortatycze na terenie działania Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze
 304. Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS
 305. Opracowanie Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów kolejowych eksploatowanych w Spółce
 306. Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. pojazdów ratownictwa technicznego
 307. Zakup olejów, benzyn, smarów, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów
 308. „Zakup akumulatorów rozruchowych niklowo-kadmowych typ NI - CD 10 x 5 KPH 245 Ah w obudowie polipropylenowej”
 309. „Zakup 736 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni drogowej i przejazdów kolejowych oraz ich dostarczenie do stacji Szczebrzeszyn LHS
 310. „Montaż bezodpływowych zbiorników o poj. 2x24m3 wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjnego nr 24 na stacji Hrubieszów LHS”.
 311. Wymiana instalacji elektrycznej w hali nr 5 na stacji Hrubieszów LHS
 312. „Ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu rozjazdów i przejazdów w okresie zimy 2010/2011 na terenie: cz. I - Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS, cz. II - Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS oraz na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS”.
 313. Wykonanie usługi odśnieżania pokryć dachowych obiektów zarządzanych przez Spółkę
 314. Dzierżawa nieruchomości usytuowanych na stacjach kolejowych Gołuchów LHS i Wola Baranowska LHS
 315. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Wykonanie zaplecza Magazynu Głównego i zagospodarowania terenu na stacji Zamość Bortatycze LHS
 316. Dostawa kruszywa ze skał naturalnych magmowych zgodnego z normą PN-EN 13450 2004 i WTWiO Nr ILK3b-5100/10/07, tłucznia frakcji 31,5/50 klasy I, gatunku 1 w ilości 30 000 ton oraz dostarczenie kruszywa na plac składowy w stacji Wola Baranowska LHS
 317. Zakup nowych części zamiennych do zmodernizowanych lokomotyw serii ST 44 z silnikiem spalinowym 12CzN 26/26
 318. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją „Przebudowy budynku biurowo-warsztatowego (budynek po firmie Spedpol) na budynek biurowo-garażowy wraz z budową miejsc parkingowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11
 319. Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego (budynek po firmie Spedpol) na budynek biurowo-garażowy wraz z budową miejsc parkingowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11
 320. Wykonanie 31 szt. osygnalizowań dróg kołowych do 26 szt. przejazdów kolejowych celem napraw bieżących i napraw bieżących z oczyszczaniem podsypki maszynami wysoko wydajnymi, wymianą długiej szyny na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS, Sędziszów LHS zgodnie z opracowanymi projektami czasowej organizacji ruchu
 321. Zakup 2 szt. tokarek uniwersalnych typu SPF-1000P
 322. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 323. Zakup 2 szt. chwytaków czerpakowych elektrohydraulicznych o pojemności 4,0 m3
 324. Sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych w ilości ogólnej 1 469,080 ton.
 325. Wykonanie naprawy bieżącej podtorza od km 264,000 do km 268,200 szlaku Raczyce - Gołuchów na linii Most na rz. Bug - Sławków Płd. na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów LHS
 326. Wykonanie remontu podtorza na linii PKP LHS Most na rz. Bug – Sławków Płd. w lokalizacjach: I. Sekcja Drogowa Wola Baranowska LHS – od km 229,660 do km 231,000 szlaku Staszów LHS – Grzybów; II. Sekcja Drogowa Sędziszów LHS – od km 336,835 do km 338,100 - rejon mijanki Kępie LHS”
 327. Wykonanie robót polegających na odwodnieniu wgłębnym podtorza, skrzyżowań w poziomie szyn od km. 384,800 do km. 387,500 mijanki Bukowno na linii Most na rzece Bug-Sławków Południowy
 328. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej o pojemności łyżki 3,4 m3
 329. Zakup i transport oleju napędowego wg normy PN-EN 590 w ilości 20 000 m3 wraz z dostarczeniem go do Magazynu Głównego PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu – Bortatyczach
 330. Dzierżawa na okres trzech lat nieruchomości, usytuowanych na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS w km. 196,23 – 196,80 linii Nr 65
 331. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnątrzzakładowej na stacji Szczebrzeszyn LHS
 332. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego kratownicowego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci koryta balastowego żelbetowego w km 389.500 wraz z przyległymi ścianami oporowymi do przyczółka Nr 1 i Nr 2 linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Stare Bukowno nad linią kolejową normalnotorową dwutorową zelektryfikowaną Tunel-Sosnowiec wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów
 333. Sprzedaż odpadu niebezpiecznego w postaci oleju przepracowanego kod odpadu 13 02 05 w ilości ogólnej 80 ton
 334. Naprawa okresowa z modernizacją dla 6 szt. wagonów samowyładowczych typu 425Vd wraz z opracowaniem Dokumentacji Systemu Utrzymania, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Warunków Technicznych Odbioru, Instrukcji obsługi oraz uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla tego typu wagonu
 335. Wykonanie usługi związanej z ustawieniem przenośnych odśnieżnych zasłon i kołków wzdłuż toru szlakowego linii Most na rzece Bug – Sławków Płd. na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS w ilości 6 621 szt. i Sędziszów LHS w ilości 5 000 szt. – w tym 1 000 szt. w tak zwane „kozły” – ogółem 11 621 szt
 336. Remont hali nr 5 na stacji Hrubieszów LHS
 337. Zakup łubków szynowych i pierścieni sprężystych oraz ich dostarczenie do magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach, Woli Baranowskiej i Sędziszowie
 338. Wykonanie elewacji budynku administracyjnego nr II na stacji Sławków LHS
 339. Wykonanie kompleksowego remontu nastawni dysponującej i wykonawczej na mijance Zarzecze
 340. Zakup czyściwa bawełnianego trykot THB w opakowaniach 5 kg lub 10 kg w ilości 75 000 kg
 341. Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej na stacjach LHS
 342. Wykonanie pomieszczenia dla kasjera towarowego przy nastawni dysponującej na stacji Gołuchów
 343. Zakup i dostarczenie sprzętu sieciowego
 344. Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzeń srk mijanek Werbkowice LHS i Miączyn LHS
 345. Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. zabudowa kotłowni gazowej oraz przebudowa pomieszczeń administracyjno-socjalnych w hali napraw taboru w Sławkowie LHS
 346. Zabudowa kotłowni gazowej oraz przebudowa pomieszczeń administracyjno – socjalnych w hali napraw taboru w Sławkowie LHS
 347. Zakup i transport oleju napędowego wg normy PN-EN 590 w ilości 20 000 m3 wraz z dostarczeniem go do Magazynu Głównego PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu – Bortatyczach
 348. Budowa stacji paliw płynnych na terenie stacji kolejowej LHS w Woli Baranowskiej
 349. Sprzedaż mienia spółki pochodzącego z likwidacji środka trwałego – budynku warsztatu trakcji w Sławkowie LHS za cenę wywoławcza 5.277,00 zł
 350. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu masywnego trzyprzęsłowego z elementów żelbetowych prefabrykowanych w km 149.038 Linii kolejowej Nr 65 LHS nad linią kolejową Nr 68 Lublin – Przeworsk w km 119.129 wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska
 351. Wykonanie robót polegających na odwodnieniu wgłębnym podtorza, skrzyżowań w poziomie szyn od km. 384,800 do km. 387,500 mijanki Bukowno na linii Most na rzece Bug-Sławków Południowy
 352. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 353. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego kratownicowego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci koryta balastowego żelbetowego w km 389.500 wraz z przyległymi ścianami oporowymi do przyczółka Nr 1 i Nr 2 linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Stare Bukowno nad linią kolejową normalnotorową dwutorową zelektryfikowaną Tunel-Sosnowiec wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów
 354. Wykonanie robót związanych z ręcznym wyrębem krzaków i podszycia z karczowaniem wraz ze zrębakowaniem na terenie Sekcji Drogowych Spółki: Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS i Sędziszów LHS
 355. Wykonanie projektu robót remontowych przywracających parametry techniczno użytkowe i statyczne wiaduktu stalowego blachownicowego trzyprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci żelbetowej płyty zespolonej w km 340.851 Linii kolejowej Nr 65 miejscowości Charsznica, pow. miechowski woj. małopolskie, na terenie działania Sekcji Drogowej w Sędziszowie, wraz z obsługą geodezyjną niezbędną w zakresie wykonania robót wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej wiaduktu w lutym 2010r
 356. Przedłużenie toru Nr 105 z włączeniem do głowicy rozjazdowej na stacji Staszów LHS i dostosowanie posiadanej infrastruktury do celów ekspedycyjnych w części włączenia toru Nr 105 w głowicę rozjazdową i budowy linii energetycznej zasilania oświetlenia placu ładunkowego oraz torów
 357. Przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych w postaci:Część I - Czyściwo zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, kod odpadu 15 02 02 w ilości 25 ton.Część II - Woda zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi, kod odpadu 16 07 08w ilości 20 ton.
 358. Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i utwardzenie międzytorza toru podsuwnicowego i toru nr 202 na stacji Szczebrzeszyn LHS
 359. Budowa schroniska kontenerowego dla potrzeb pracowników Sekcji Drogowej w obrębie mijanki Zarzecze
 360. Wykonanie robót remontowych polegających na wymianie zanieczyszczonej podsypki tłuczniowej w rozjazdach oraz na przyległych odcinkach torów i wstawkach rozjazdowych na terenie działania Sekcji Drogowych Zamość Bortatycze LHS i Sędziszów LHS
 361. Budowa instalacji odgromowej, uziemiającej i elektrycznej na stanowisku awaryjnego odstawiania wagonów – tor nr 127 na stacji Hrubieszów LHS
 362. Przebudowa i utwardzenie międzytorza toru podsuwnicowego i toru nr 202 na stacji Szczebrzeszyn LHS
 363. Budowa pomostu kontrolnego na rampie fitosanitarnej przy torze 101 „S” oraz rozbudowa wiaty fitosanitarnej na stacji Hrubieszów LHS
 364. Dzierżawa na okres 11 miesięcy nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej w Gołuchowie LHS
 365. Zakup części złącznych i części do przytwierdzania szyn, oraz ich dostarczenie do Magazynu sekcji Drogowej w Zamościu Bortatyczach
 366. Wykonanie remontu schroniska DT 6 Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze na stacji Zawada
 367. Wykonanie remontu toru polegającego na wymianie szyn typu R65 o długości 25 m na typ 60 E1 o długości 210 mb w ilości 30 240 mb z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych w czasie wykonywanych wymian szyn w ilości 146 szt. na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS
 368. Sprzedaż mienia spółki pochodzącego z likwidacji środka trwałego – budynku warsztatu trakcji w Sławkowie LHS za cenę wywoławcza 7 916,00 zł
 369. Oświetlenie toru nr 127 w stacji Szczebrzeszyn LHS i toru nr 217 w stacji Zamość Bortatycze LHS
 370. Wykonanie regeneracji metodą napawania łukowego i szlifowania części rozjazdowych i szyn na terenie Sekcji Drogowych Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS i Sędziszów LHS
 371. Wykonanie projektu robót remontowych przywracających parametry techniczno użytkowe i statyczne wiaduktu stalowego blachownicowego trzyprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci żelbetowej płyty zespolonej mw km 340.851 Linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Charsznica, pow. miechowski woj. małopolskie, na terenie działania Sekcji Drogowej w Sędziszowie, wraz z obsługą geodezyjną niezbędną w zakresie wykonania robót wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej wiaduktu w lutym 2010r.
 372. Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości, usytuowanych przy budynku byłej kotłowni węglowej na stacji kolejowej w Woli Baranowskiej LHS
 373. Zakup olejów, benzyny i płynów eksploatacyjnych do pojazdów
 374. Wykonanie robót drogowych polegających na wymianie 1 szt. skrzyżowania torów N/S na posterunku osłonnym Jarosławiec wraz z wymianą podsypki tłuczniowej na przyległych odcinkach toru na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS; wymianie nawierzchni 1 szt. rozjazdu zwyczajnego Nr 81 na stacji Wola Baranowska LHS wraz z wymianą podsypki tłuczniowej na przyległych wstawkach międzyrozjazdowych na terenie Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS; wymianie nawierzchni 1 szt. skrzyżowania torów N/S Nr 31 na stacji Sędziszów LHS wraz z wymianą podsypki tłuczniowej na przyległych wstawkach międzyrozjazdowych na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS”
 375. Wykonanie pojedynczej wymiany podrozjazdnic w rozjazdach na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze w ilości – 2353 mb, Sekcji Drogowej Sędziszów LHS w ilości 1619,10 mb łącznie – 3972,10 mb
 376. Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na okres 4 lat w wysokości 30 000 000,00 zł.
 377. Dzierżawa na okres 42 miesięcy nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej w Woli Baranowskiej LHS
 378. Zakup kuponów żywieniowych dla pracowników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu
 379. Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek wraz z oprogramowaniem
 380. Budowa schronisk dla pracowników Sekcji Drogowej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi zlokalizowanych w miejscowościach: Raczyce, Grzybów, Staszów, Niekrasów, Gołuchów
 381. Wykonanie drogi dojazdowej manewrowej z elementów prefabrykowanych betonowych do wagi samochodowej na stacji Szczebrzeszyn LHS
 382. Zakup 2 szt. chwytaków czerpakowych elektrohydraulicznych o pojemności 2,5 m3
 383. Wykonanie wyrębu krzaków i podszycia z karczowaniem wraz ze zrębakowaniem na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS i Sędziszów LHS
 384. Zakup podnośnika hydraulicznego z koszem na podwoziu samochodowym
 385. Opracowanie dokumentacji i realizacja przyłącza gazowego do kotłowni w budynku administracyjnym na st. Sławków LHS
 386. Przedłużenie toru Nr 105 z włączeniem do głowicy rozjazdowej na stacji Staszów LHS i dostosowanie posiadanej infrastruktury do celów ekspedycyjnych
 387. Wykonanie modernizacji kontenerów na terenie terminala przeładunkowego Szczebrzeszyn LHS
 388. Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych, opaski wokół budynku i pokrycia dachowego budynku administracyjnego nr II na stacji Sławków LHS
 389. Wykonanie przeglądów szczegółowych wraz z wykonaniem projektów technicznych na roboty remontowe trzech wiaduktów na linii kolejowej Nr 65
 390. Zakup przenośnych kluczy (zakrętaków) spalinowych NR-11P w ilości 6 kompletów dla Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach i Woli Baranowskiej
 391. Wykonanie dokumentacji projektowej i wyposażenie w regały oraz wózek kompletacyjny hali nr 9 Magazynu Głównego w Zamościu – Bortatyczach
 392. Dostawa rozjazdów 60E1-300-1:9 i 49E1-300-1:9 na tor o prześwicie 1520 mm, skrzyżowań torów 60E1-1:9-1435/1520 mm, części rozjazdowych i szyn przejściowych 60E1/49E1 oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 393. Zakup części złącznych i części do przytwierdzenia szyn oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 394. Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie szyn nowych w ilości 22 992 mb z jednoczesnym wykonaniem spawów termitowych w ilości 150 szt. oraz pojedynczej wymianie szyn starych użytecznych w ilości 1500 mb na linii Most na rzece Bug – Sławków LHS
 395. Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie podkładów drewnianych i betonowych w ilości 30 223 szt., podrozjazdnic w ilości 538 mb i ciągłej wymianie podkładów drewnianych w ilości 3 160 szt. na linii Most na rzece Bug – Sławków LHS
 396. Naprawa bieżąca torów maszynami wysokowydajnymi w ilości 78,857 km toru i bieżąca torów z oczyszczaniem podsypki w ilości 22,165 km toru maszynami wysokowydajnymi na linii Most na rzece Bug – Sławków LHS
 397. Wykonanie przebudowy urządzeń zasilających urządzenia srk na mijance Drozdów LHS
 398. Opracowanie projektu remontu budynku biurowo-warsztatowego (budynek po firmie Spedpol) wraz z otaczającym terenem w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 11
 399. Zakup kruszywa ze skał naturalnych magmowych - tłucznia frakcji 31,5/50 klasy I, gatunku 1 zgodnie z PN-EN-13450 2004 w ilości 17 090 ton oraz klińca frakcji 4-31,5 klasy I, gatunku 1 w ilości 1 614 ton
 400. Dostawa 1 050 szt. podkładów strunobetonowych i 56 szt. prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS i Sędziszowie LHS
 401. Naprawa z modernizacją 3 szt. wagonów samowyładowczych Dumpcar typu 418 V
 402. Dostawa wstawek hamulcowych do lokomotyw typu W-14 z dylatacją z żeliwa wysoko fosforowego gatunek P10 wg PN-K-88151
 403. Zakup odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic, ochron osobistych oraz ręczników dla pracowników Spółki
 404. Naprawa rewizyjna 18 szt. wózków wagonowych szerokotorowych typu 2XT
 405. Zakup kuponów żywieniowych o wartości jednostkowej nominału 5 złotych w ilości 291 218 sztuk dla uprawnionych pracowników Spółki
 406. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym C w Zamościu ul. Szczebrzeska 11 oraz w budynku administracyjnym nr 24 w Hrubieszowie LHS
 407. Wykonanie okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat stanu technicznego i przydatności do użytkowania wszystkich budynków i budowli Spółki
 408. Dostawa artykułów biurowych
 409. Wykonanie przeglądów technicznych kotłowni gazowych centralnego ogrzewania i wytworzenia ciepłej wody użytkowej w obiektach LHS na terenie stacji Wola Baranowska, Sędziszów w okresie trzech sezonów grzewczych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 - od dnia zawarcia umowy, kotłowni gazowej na terenie stacji Sławków w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych: 2010/2011, 2011/2012 w okresie od 01 listopada 2010r., wraz z dokonaniem oceny stanu technicznego kotłów zgodnie z Prawem Budowlanym
 410. Wykonanie nadzorów inwestorskich: I - Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Budowa toru Nr 4 na stacji Zamość Bortatycze o długości ok. 700 mb oraz połączenie toru Nr 2 z torem szlakowym; II - Wykonanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Przedłużenie toru Nr 105 z włączeniem do głowicy rozjazdowej na stacji Staszów LHS i dostosowanie posiadanej infrastruktury do celów ekspedycyjnych
 411. Wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni gazowej w budynku administracyjnym nr 20 na stacji Hrubieszów LHS
 412. Zakup środków czystości, artykułów chemii gospodarczej oraz pasty BHP
 413. Budowa toru Nr 4 na stacji Zamość Bortatycze o długości ok. 700 mb oraz połączenia toru Nr 2 z torem szlakowym
 414. Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej
 415. Wykonywanie przez okres 3 lat usługi konserwacji (legalizacji) i naprawy sprzętu przeciwpożarowego (gaśniczego) oraz wodnych urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Spółki
 416. Zakup i dostarczenie serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem (pakietem licencji), 4 sztuk komputerów do użytkowania warsztatowego wraz z obudowami oraz 2 sztuk laptopów
 417. Wykonywanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wiaty garażowo-magazynowej w stacji Wola Baranowska LHS
 418. Zakup nowych oryginalnych części zamiennych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44 z silnikiem spalinowym 12CzN 26/26
 419. Wykonanie naprawy głównej środków transportu: wózka mot. WM 15S, nr fab. 193, wózka mot. DSŻ 03S, nr fab. 267, przyczepy PWM 15S, nr fab. 002
 420. Sprzedaż mienia Spółki pochodzącego z likwidacji środków trwałych
 421. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu składowego na materiały nawierzchni kolejowej na stacji Sędziszów LHS
 422. Naprawa rewizyjna 6 sztuk (3 komplety) wózków jezdnych do lokomotyw serii SM48 na tor o szerokości 1520 mm oraz 2 sztuk (1 komplet) wózków technologicznych do lokomotywy serii ST44 na tor szerokości 1435 mm
 423. Budowa schronisk dla pracowników Sekcji Drogowej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi zlokalizowanych w miejscowościach: Raczyce, Grzybów, Staszów, Niekrasów, Gołuchów
 424. Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej w Woli Baranowskiej LHS
 425. Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego blachownicowego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci ortotropowej płyty stalowej w km 147.772 Linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Przędzel nad drogą Trześń - Jarosław wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska
 426. Opracowanie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu podczas zamknięcia przejazdów kolejowych w poziomie szyn z drogami kołowymi celem napraw bieżących toru i bieżących z oczyszczaniem podsypki maszynami wysokowydajnymi oraz naprawy bieżącej toru tj. wymiany pojedynczej podkładów i szyn na terenie Sekcji Drogowych: Zamość Bortatycze LHS-11 szt., Wola Baranowska LHS-10 szt., Sędziszów LHS-11 szt., łącznie 32-szt.
 427. Dzierżawa na okres 5 lat terenów usytuowanych na stacji kolejowej Sławków LHS
 428. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu ładunkowego przy torze nr 106 w Biłgoraju
 429. Remont pomieszczeń socjalno-bytowych poddasza budynku administracyjnego B w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej
 430. Dzierżawa na okres 3 oraz 5 lat terenów usytuowanych na stacjach kolejowych Gołuchów LHS oraz Sławków LHS
 431. Dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości usytuowanych na stacji kolejowej w Szczebrzeszynie LHS
 432. Realizacja zadania pod nazwą „Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego blachownicowego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci ortotropowej płyty stalowej w km 147.772 Linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Przędzel nad drogą Trześń-Jarosław wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska”
 433. Sprawowanie nadzoru technicznego nad eksploatacją kotłowni gazowych na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w obiektach na terenie stacji: Hrubieszów, Zamość, Zamość – Bortatycze, Szczebrzeszyn, Wola Baranowska i Sędziszów w okresie trzech kolejnych sezonów grzewczych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 od 01 stycznia 2010r. oraz kotłowni gazowej w Sławkowie w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych 2010/2011 i 2011/2012 od 01 listopada2010r. oraz ocenę stanu technicznego kotłów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 5 Prawa Budowlanego
 434. Wykonywanie przez okres 3 lat usługi konserwacji (legalizacji) i naprawy sprzętu przeciwpożarowego (gaśniczego) oraz wodnych urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Spółki
 435. Wykonanie w latach 2009-2010 prac polegających na ręcznym wyrębie podszycia i krzaków z karczowaniem wraz ze zrębakowaniem na stacji Wola Baranowska LHS, Gołuchów LHS, Sławków LHS i mijankach: Łączyn LHS, Kępie LHS, Zarzecze LHS
 436. Zakup nowych części zamiennych do lokomotyw serii ST40s z silnikiem spalinowym GE
 437. Naprawa rewizyjna 14 szt. wagonów samowyładowczych Hopper dozator typu 411V
 438. Zakup części złącznych i części do przytwierdzenia szyn oraz ich dostarczenie do Magazynów Sekcji Drogowych w Zamościu Bortatyczach LHS, Woli Baranowskiej LHS i Sędziszowie LHS
 439. Dostawa paliwa gazowego łącznie z transportem, mieszanki propan-butan techniczny płynny w łącznej ilości 37 000 litrów dla eksploatacji kotłowni gazowej o mocy N-170 KW na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynku administracyjnego na stacji Sławków LHS w sezonie grzewczym 2009/2010 w okresie od 15.12.2009 r. do 15.12.2010 r. i odpłatne używanie jednego zbiornika naziemnego
 440. Zakup olejów, smarów, benzyn ekstrakcyjnych, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów
 441. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych w hali DS na stacji Wola Baranowska
 442. Zakup oryginalnych taśm, tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz płyt i dyskietek” – cz. I-tuszei tonery do drukarek, cz. II-tonery do kserokopiarek, cz. III–taśmy i tusze do faksów, cz. IV–dyskietki i płyty, cz. V–taśmy do drukarek
 443. Wykonanie remontu elewacji hali napraw na stacji Szczebrzeszyn LHS
 444. Realizacja zadania pod nazwą „Roboty remontowe przywracające parametry techniczno użytkowe wiaduktu stalowego blachownicowego jednoprzęsłowego z rusztem zamkniętym w postaci ortotropowej płyty stalowej w km 147.772 Linii kolejowej Nr 65 w miejscowości Przędzel nad drogą Trześń-Jarosław wraz z obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska”
 445. Wykonanie remontu podtorza polegającego na: oczyszczeniu z namułu przepustów, oczyszczeniu i wznowieniu rowów odwaniających, ścięciu ław torowiska, ręcznym ścinaniu krzaków i podszycia waz ze zrębakowaniem w obrębie oczyszczania rowów, wykoszeniu traw na ławach i bankietach torowiska na terenie Sekcji Drogowych Zamość Bortatycze LHS, Wola Baranowska LHS i Sędziszów LHS oraz umocnieniu skarp przed usuwaniem się płytami prefabrykowanymi ażurowymi na terenie Sekcji Drogowej Sędziszów LHS
 446. Naprawa rewizyjna 64 szt. wózków wagonowych szerokotorowych typu 2XT
 447. Wykonanie remontu korytarza i klatki schodowej w budynku administracyjnym nr 2 na stacji Sławków LHS
 448. Wykonanie usługi obejmującej utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach komórek organizacyjnych Biura i zespołu działalności podstawowej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
 449. Wykonanie remontu torów stacyjnych Nr 130”S” i 218”N” oraz toru podsuwnicowego o rozpiętości 16 m na stacji Szczebrzeszyn LHS wraz z robotami załadunkowo-rozładunkowymi „na” i „z” platformy kolejowej lub drezyny motorowej podkładów drewnianych i stalowej nawierzchni torowej nowej oraz odzyskanej z wymiany podkładów drewnianych na terenie działania Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS
 450. Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości o pow. 8 175,00 m2 oraz 10 580,00 m2, usytuowanych na stacji kolejowej Zamość - Bortatycze LHS
 451. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych w hali nr 9 na stacji Zamość Bortatycze
 452. Wykonanie remontu pokrycia dachowego wiaty garażowej na stacji Szczebrzeszyn LHS
 453. Wykonanie usługi obejmującej utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach komórek organizacyjnych Biura i zespołu działalności podstawowej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
 454. Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie szyn starych użytecznych typu R65 na typ R65 w torach szlakowych na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS w ilości 825b mb, Wola Baranowska LHS w ilości 2000 mb, Sędziszów LHS w ilości 7000 mb oraz pojedynczej wymianie szyn starych użytecznych typu R65 na typ S60 w torach stacyjnych na terenie Sekcji Drogowej Wola Baranowska LHS w ilości 3224,24 mb – łącznie 13 049, 24 mb
 455. Wykonanie usługi związanej z ustawieniem przenośnych odśnieżnych zasłon i kołków wzdłuż toru szlakowego linii Most na rzece Bug – Sławków Płd. na terenie Sekcji Drogowej Zamość Bortatycze LHS w ilości 6 700 szt. i Sędziszów LHS w ilości 5 000 szt. – w tym 1 000 szt. w tak zwane „kozły” – ogółem 11 700 szt.
 456. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schroniska dla pracowników drogowych z zapleczem technicznym w Biłgoraju
 457. Dostawa nowych części zamiennych do lokomotyw spalinowych serii SM48 oraz nowych sekcji chłodnic wody produkcji rosyjskiej lub ukraińskiej wg kat. 1499 i rys. P 62131.000 w ilości 360 szt. do lokomotyw serii ST44
 458. Sprzedaż mienia Spółki pochodzącego z likwidacji środków trwałych
 459. Dzierżawa na okres 3 lat terenów usytuowanych na stacji kolejowej Sławków LHS
 460. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ciągłej podkładów drewnianych w torach stacyjnych w Woli Baranowskiej Nr 81 i 205 na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska w ilości 1306 szt.
 461. Wykonanie wagi samochodowej najazdowej z elementów prefabrykowanych betonowych na stacji Szczebrzeszyn LHS
 462. Opracowanie dokumentacji „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. w Zamościu” zgodnie z wymogami art. 17a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) w celu uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatu bezpieczeństwa
 463. Sprzedaż mienia Spółki pochodzącego z likwidacji środków trwałych
 464. Zakup oleju napędowego w ilości 20 870 m3 wg normy PN-EN-590 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 61ºC (w temperaturze 15ºC) wraz z dostarczeniem go na bocznicę własną Kupującego – stację Zamość Bortatycze
 465. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji paliw na stacji Sławków Płd. LHS
 466. Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości o powierzchni 8 922,70 m2 oraz o powierzchni 11 131,50 m2, usytuowanych na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS
 467. Zakup oleju napędowego w ilości 1450m3 (w temperaturze 15°C) wg normy PN-EN-590 i temperaturą zapłonu 61ºC
 468. Zakup oleju Texaco Disel Engine Oil 13 MG 20W40 w ilości 47 632 litrów oraz innych olejów i płynów przeznaczonych do utrzymania lokomotyw spalinowych serii ST 44 i ST40s w spółce LHS z miejsca dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego w Zamościu Bortatyczach
 469. Wykonanie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia na laboratorium dla służb weterynaryjnych w pomieszczeniu stołówki przy budynku administracyjnym nr 24 na stacji Hrubieszów LHS
 470. Budowa pomostu kontrolnego na rampie fitosanitarnej przy torze 103 „S”, schodów wejściowych i wymiana instalacji elektrycznej w wiacie fitosanitarnej na stacji Hrubieszów LHS
 471. Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości usytowanych na działce ewidencyjnej nr 403/4 obręb Wysokie, gmina Zamość na stacji Zamość Bortatycze LHS
 472. Zakup oleju napędowego w ilości 20 870 m3 wg normy PN-EN-590 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 61ºC (w temperaturze 15ºC) wraz z dostarczeniem go na bocznicę własną Kupującego – stację Zamość Bortatycze
 473. Zakup wraz z dostarczeniem 2 000 szt. śrub łubkowych R-65, 2 000 szt. nakrętek M27, 2 000 szt. pierścieni sprężystych podwójnych Z2-28 i 7 000 szt. pierścieni sprężystych potrójnych Z3-25
 474. Zakup środków higieny osobistej dla pracowników spółki w postaci mydła, pasty BHP oraz kremu do rąk
 475. Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego na okres 4 lat w wysokości 30 000 000,00 zł
 476. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy, na budowie pn. „Wykonanie przyłączy i kotłowni gazowych w budynkach nr 20 i 24 oraz nastawni dysponującej na stacji Hrubieszów LHS z budową obiektu kontenerowego na fundamentach z przyłączeniem instalacji elektrycznej”
 477. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłączy i kotłowni gazowych w budynkach nr 20 i 24 oraz nastawni dysponującej na stacji Hrubieszów LHS z budową obiektu kontenerowego na fundamentach z przyłączeniem instalacji elektrycznej”
 478. Dokonanie zakupu odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic, ochron osobistych oraz ręczników dla pracowników spółki
 479. Budowa kablowej linii światłowodowej w relacji Puszcza – Huta Deręgowska (KM 159,316-140,443)
 480. Dostawa paliwa gazowego łącznie z transportem, mieszanki propan-butan techniczny płynny w ilości 60 500 litrów dla eksploatacji kotłowni gazowej o mocy N=170 KW na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynku administracyjnego na stacji Sławków LHS w sezonie grzewczym 2008/2009 i odpłatne używanie jednego zbiornika naziemnego o pojemności 6 700 litrów
 481. Sprzedaż mienia Spółki pochodzącego z likwidacji środków trwałych
 482. Zakup oleju napędowego w ilości 1450m3 (w temperaturze 15°C) wg normy PN-EN-590 i temperaturą zapłonu 61ºC
 483. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kablowej linii światłowodowej w relacji Puszcza – Huta Deręgowska (KM 159,316-140,443)”
 484. Zakup i dostarczenie zastawów komputerowych oraz drukarek wraz z oprogramowaniem
 485. Zakup wraz z dostawą wody naturalnej źródlanej, dzierżawę dystrybutorów i pompek, sanityzację urządzeń
 486. Wykonanie badania sprawozdania finansowego i pakietu konsolidacyjnego PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w Zamościu za 2008 r.
 487. Zakup samochodu ciężarowego z żurawiem HDS i żurawia samochodowego o udźwigu 16 ton
 488. Zakup oleju silnikowego SUPEROL CB SAE 40 wg normy PN-75/C-96088/02 w ilości 300 ton
 489. Zakup 6 sztuk kontenerów wraz z dostawą do stacji kolejowej Szczebrzeszyn LHS (Brody Małe, woj. Lubelskie) i ich montaż
 490. Wykonanie usługi związanej z ustawieniem przenośnych odśnieżnych zasłon i kołków wzdłuż toru szlakowego linii most na rzece Bug – Sławków Płd. i Sędziszów Pn.
 491. Zakup olejów, smarów do pojazdów
 492. Zakup i dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz oprogramowaniem
 493. Dostawa urządzeń awaryjnego podtrzymywania zasilania
 494. Dzierżawa terenu nieutwardzonego o pow. 20 000,00 m2 na dz. ew. nr 254/1 na stacji Zamość – Bortatycze LHS
 495. Dzierżawa terenu nieutwardzonego o pow. 20 000,00 m2 na dz. ew. nr 403/4 na stacji Zamość – Bortatycze LHS
 496. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy, na budowie pn. „Opracowanie projektu i realizacja sieci gazowej i kotłowni wraz z instalacją c. o. w hali napraw taboru – st. Sławków LHS
 497. Opracowanie projektu i realizację sieci gazowej i kotłowni wraz z instalacją c. o. w hali napraw taboru – st. Sławków LHS
 498. Zakup akumulatorów rozruchowych niklowo-kadmowych oraz zespołów prostownikowo – falownikowych
 499. Pełnienie funkcji Inżyniera dla potrzeb kontraktu pn. „Modernizacja terminala przeładunkowego w stacji Sławków LHS” - I Etap
 500. Modernizacja Terminala Przeładunkowego w Stacji Sławków LHS - I Etap
 501. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę schronisk dla pracowników Sekcji Drogowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Biłgoraju, Nowosielcu, Niekrasowie, Staszowie, Grzybowie, Raczycach, Gołuchowie, Łączynie, Zarzeczu, Sławkowie
 502. Zakup i transport oleju opałowego w ilości 60 m3 zgodnego z obowiązującą normą PN-C-96024 dla potrzeb Kotłowni olejowej na stacji Hrubieszów LHS, ul. Nowa 100 w ilości 55 m3 i Napiaszczalni Zamość - Bortatycze (lokalizacja Wysokie k/Zamościa) w ilości 5 m3
 503. Wykonanie 49 szt. osygnalizowań na 37 przejazdach kolejowych
 504. Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku Sekcji Przewozów na stacji Szczebrzeszyn LHS
 505. Dostawa paliwa gazowego – propan techniczny płynny oraz odpłatne używanie trzech zbiorników dla obiektu zaplecza administracyjno – warsztatowego stacji Sędziszów LHS
 506. Budowa ogrodzenia placu magazynowo-manewrowego przy hali DS na stacji Wola Baranowska
 507. Wykonanie napraw rewizyjnych 2 sztuk lokomotyw serii SM 48 tj. SM 48-002 i SM 48-085
 508. Zakup urządzeń do warsztatu radiowego w postaci analizatora widma z tracking generatorem i przedwzmacniaczem typu FSH-3 (w komplecie zasilacz, komplet baterii, oprogramowanie, przewód do oprogramowania, słuchawki) wraz z wyposażeniem
 509. Adaptacja pomieszczenia w piwnicy budynku administracyjnego „B” dla serwerowni oraz wentylacji mechanicznej w pozostałych pomieszczeniach piwnicznych budynków administracyjnych „A” i „B”
 510. Dostawa prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych do toru o prześwicie 1435 mm i 1520 mm w łącznej ilości 75 szt.
 511. Dostawa części rozjazdowych, części zamknięć nastawczych, zwrotników i latarni zwrotnikowych
 512. Zakup olejów, smarów, benzyn ekstrakcyjnych, naft i płynów eksploatacyjnych do pojazdów
 513. Dostawa paliwa gazowego – propan techniczny płynny oraz odpłatne używanie trzech zbiorników dla obiektu zaplecza administracyjno – warsztatowego stacji Sędziszów LHS

Kontakt
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o.
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 11
tel. 48 84 638 62 23
fax 84 638 52 36

KRS 0000062888, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
Wysokość Kapitału Zakładowego 39 526 000,00 zł

NAPISZ DO NAS info@pkp-lhs.pl

BIP
Logo AEO