Zasady Sprzedaży Usług Agencji Celnej PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o.

Obowiązują od 01 lutego 2020 r. Strona 16 z 16 Załącznik Nr 3 do Zasad Sprzedaży Usług Agencji Celnej PKP LHS …………………………………………………. ………………………………………dnia ……………………..…… (pieczęć Zleceniodawcy/Mocodawcy*) (miejscowość ) OŚWIADCZENIE Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 ustawy kodeks karny oświadczam, że: 1. Dokumenty dostarczone dla Agencji Celnej PKP LHS, załączone do Zlecenia celnego i Upoważnienia, są aktualne, prawdziwe, zupełne, ważne i kompletne. 2. Zleceniodawca/Mocodawca* nie zalega z płatnością podatków i składek ZUS oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze, likwidacyjne lub układowe. 3. Zleceniodawca/Mocodawca* zobowiązuje się do terminowego opłacania należności celnych wynikających z długu celnego a także do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem. 4. Zleceniodawca/Mocodawca* jest odpowiedzialny za autentyczność, prawidłowość, ważność i kompletność dokumentów załączonych do zgłoszenia, deklaracji, powiadomienia lub wniosku. * niepotrzebne skreślić * oświadczenie składa się na czas obowiązywania Zlecenia celnego i Upoważnienia udzielonego PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o. o. …………………………..………………………………………………………… (Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis Zleceniodawcy/Mocodawcy*)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=